MÄKLARFRÅG­AN

Viivasbydirekt - - Hemma -

FRÅ­GA: När mås­te man gö­ra en ener­gi­de­kla­ra­tion?

SVAR: Från 1 ja­nu­a­ri 2009 mås­te du som säl­jer ett rad­hus el­ler en vil­la för­se kö­pa­ren med en ener­gi­de­kla­ra­tion. De­kla­ra­tio­nen re­do­vi­sar hu­sets ener­gi­an­vänd­ning samt även för­slag på vad man kan gö­ra för att ef­fek­ti­vi­se­ra hu­sets ener­gi­an­vänd­ning. Upp­gif­ter­na kan du sam­man­stäl­la själv men en cer­ti­fi­e­rad ener­gi­ex­pert mås­te be­dö­ma och kon­trol- le­ra upp­gif­ter­na och där­ef­ter skic­ka dom till Bo­ver­ket. En god­känd ener­gi­de­kla­ra­tion gäl­ler se­dan i 10 år. Görs ing­en ener­gi­de­kla­ra­tion har kö­pa­ren rätt att in­om sex må­na­der från kö­pet ut­fö­ra en ener­gi­de­kla­ra- ti­on på säl­ja­rens be­kost­nad. För dig som är vil­la- el­ler rad­husä­ga­re finns mer att lä­sa om det­ta på Bo­ver­kets hem­si­da. Där finns ock­så län­kar till fö­re­tag som är god­kän­da som kon­troll­or­gan.

Sva­ran­de mäk­la­re Ar­mas Sun­din, Hus­man Hag­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.