Av­hys­ning

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby -

Av­hys­ning in­ne­bär en­ligt ut­sök­nings­bal­ken för­plik­tel­se för ti­di­ga­re äga­re el­ler nytt­jan­de­rätts­ha­va­re att flyt­ta från fas­tig­het, bo­stads­lä­gen­het el­ler an­nat ut­rym­me i en bygg­nad.

In­nan av­hys­ning sker ska sva­ran­den be­re­das till­fäl­le att ytt­ra sig.

Av­hys­ning ska ge­nom­fö­ras så att skä­lig hän­syn tas till så­väl sö­kan­dens in­tres­se som sva­ran­dens si­tu­a­tion. Om möj­ligt ska av-

hys­ning ske in­om fy­ra vec­kor. Kro­no­fog­de­myn­dig­he

ten ska vid be­hov om­be­sör­ja trans­port av egen­dom som ska bort­fö­ras och hy­ra ut­rym­me för för­va­ring av egen­do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.