Stats­bi­drag för lik­vär­dig sko­la

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby -

Stats­bi­dra­get är ett stöd för hu­vud­män att stär­ka lik­vär­dig­he­ten in­om och mel­lan sko­lor och ska om­vand­las till sats­ning­ar i för­sko­lor och grund­sko­lor. Det får in­te gå till att mins­ka kost­na­der­na per elev

Kom­mu­ner och frisko­lor ska ta fram pla­ner för hur peng­ar­na ska an­vän­das. Ut­be­tal­ning­ar­na kom­mer att föl­jas upp och de som bry­ter mot reg­ler­na blir åter­be­tal­nings­skyl­di­ga.

In­sat­ser kan va­ra att ex­em­pel­vis att an­stäl­la lä­ra­ras­si­sten­ter, lå­ta per­so­na­len gå kur­ser, kö­pa in läro­me­del el­ler för­bätt­ra mot­ta­gan­det av ny­an­län­da.

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

SKO­LA. Sol­len­tu­na kom­mun får ett stort bi­drag för att gö­ra sko­lor­na mer lik­vär­di­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.