HÄR TES­TAR DANIEL OCH VICTO­RIA KICKBIKE I VÄS­BY

För­ra vec­kan fick Väs­by kung­ligt be­sök av Victo­ria och Daniel – som kom för att spa­na in den ny­öpp­na­de Fri­tids­ban­ken.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Text: An­ders Ek­ström

K ron­prin­ses­spa­rets stif­tel­se är se­dan en tid en av fi­nan­siä­rer­na till or­ga­ni­sa­tio­nen ”Fri­tids­ban­ken”. Det är, som be­kant, ett sorts bib­li­o­tek där man kan lå­na be­gag­na­de sport­pry­lar och ny­li­gen öpp­na­de en sport­bank i Väs­by.

Men kron­prin­ses­spa­ret har ald­rig kun­nat be­sö­ka en ”Fri­tids­bank” ti­di­ga­re, så då pas­sa­de det väl bra att be­sö­ka en som bå­de lig­ger nä­ra och som dess­utom är ny­öpp­nad. För­ra tors­da­gen kom det kung­li­ga pa­ret till Väs­by och Vi­lun­da­hal­len.

– De har in­te haft till­fäl­le att be­sö­ka nå­gon ” Fri­tids­bank” ti­di­ga­re och nu pas­sa­de det bra in i de­ras sche­ma, be­rät­tar Han­na Bro­berg Jä­rild som är plat­s­an­sva­rig i Väs­by. Daniel sli­pa­de skrid­skor – Det var jät­te­ro­ligt att de kom hit, man blev verk­li­gen ärad. Det kän­des bra att få vi­sa upp just vår fi­na ”bank” och vå­ra här­li­ga lo­ka­ler.

För­u­tom den kung­li­ga de­len av säll­ska­pet var bland an­nat Rik­sid­rotts­för­bun­dets ord­fö­ran­de Björn Eriks­son på plats. Även fö­re­trä­da­re från kom­mu­nen och från ”Fri­tids­ban­kens” cen­tral­or­ga­ni­sa­tion.

Be­sö­ket, som va­ra­de i drygt en och halv tim­me, bör­ja­de med en rund­tur i de ny­öpp­na­de och ny­re­no­ve­ra­de lo­ka­ler­na på vå­ning två i Vi­lun­da­hal­len. Prins Daniel skänk­te då en hoc­key­klub- ba och dess­utom fick han tes­ta på att sli­pa ett par skrid­skor.

– Jag för­var­na­de att det hac­ka­de för mig förs­ta gång­en och så blev det även för ho­nom. Han sa att det in­te var så lätt som det såg ut och att hans pap­pa all­tid gjor­de det åt ho­nom som li­ten, fort­sät­ter Han­na. Victo­ria på kickbike med hög­klac­kat Se­dan kom själ­va höjd­punk­ten. Ute vid den nya pumptrack-ba­nan fick man se en vy som man tro­li­gen ald­rig får se igen. Prins Daniel och kron­prin­ses­san Victo­ria – med hög­klac­kat (!) – åk­te ba­nan på varsin kickbike.

– De bjöd på sig själ­va och ver­ka­de tri­vas. De åk­te med ele­ver från års­kurs 7 i Eng­els­ka sko­lan i Smed­by. Hur har de två förs­ta vec­kor­na se­dan öpp­ning­en gått?

– Bra, tyc­ker jag. Det har va­rit runt 200 ut­lå­ning­ar och det rul­lar på. Det tar ju ett tag att eta­ble­ra sig och det är nu som det sto­ra job­bet bör­jar.

FO­TO: FRI­TIDS­BAN­KEN

Kron­prin­ses­spa­ret åk­te med ele­ver från års­kurs 7 i Eng­els­ka sko­lan i Smed­by. TILL­SAM­MANS.

FO­TO: FRI­TIDS­BAN­KEN

CELEBERT. Prins Daniel och kron­prin­ses­san Victo­ria triv­des i Väs­by på tors­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.