Öp­pen hall fram till jul

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Un­der höst­lo­vet hölls Vi­lun­da id­rotts­hall öp­pen för spon­tanid­rott. Vil­ket blev en suc­cé. Nu fort­sät­ter kon­cep­tet fram till jul­lo­vet.

Var­je tis­dag och tors­dag mel­lan kloc­kan 16 och 17 kom­mer Vi­lun­das A- hall hål­las öp­pen för spon­tan­ak­ti­vi­te­ter. Då kan man även få lå­na ut­rust­ning och till ex­em­pel spe­la innebandy, fotboll, bas­ket, kö­ra fys­pass el­ler trä­na på att gö­ra kul­ler­byt­tor.

– Vi pro­va­de öp­pen hall i sam­band med in­vig­ning­en. Nu blir det en fort­sätt­ning och kanske kan än­nu fler upp­täc­ka Fri­tids­ban­ken, sä­ger Han­na Bro­berg Jä­rild på Fri­tids­ban­ken.

– Kloc­kan 16 tyck­te vi var en bra tid, det är ef­ter sko­lan och fö­re ak­ti­vi­te­ter och mid­dag. De kan kom­ma hit och hänga i hal­len i stäl­let för att sät­ta sig vid da­torn hem­ma, sä­ger hon.

Öpp­na hal­len väl­kom­nar al­la åld­rar, men den som är un­der tio år får gär­na ha med sig måls­man el­ler nå­got äld­re sys­kon.

– Al­la är väl­kom­na, men de fles­ta bru­kar va­ra i ål­dern 12–16 år, sä­ger Han­na Bro­berg Jä­rild.

Hen­nes för­hopp­ning är att öpp­na hal­len ska få fort­sät­ta även ef­ter jul­lo­vet. Och det är in­te omöj­ligt om ing­en för­e­ning bo­kar upp just den ti­den.

– Hop­pas det fun­kar! Spon­tanid­rott är ald­rig fel, sä­ger hon och skrat­tar.

FO­TO: HAN­NA BRO­BERG JÄ­RILD

Re­dan i går tis­dag var Vi­lun­da­hal­len öp­pen för spon­tanid­rott un­der en ef­ter­mid­dags­tim­me. VI­LUN­DA­HAL­LEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.