Ord­na ar­ki­tekt­täv­ling för sta­tions­om­rå­det!

Viivasbydirekt - - Tyck Om! -

sta­tions­om­rå­de är ute på sam­råd. Det är bra att få ett re­se­cent­rum, och det är bra att det byggs bo­stä­der, men det kan gö­ras på oli­ka sätt. Detta är ett centralt och vik­tigt och komplext om­rå­de, som be­hö­ver be­ly­sas grund­li­ga­re, in­nan be­slut om de­talj­plan tas.

Re­se­cent­rum skul­le kun­na ut­for­mas myc­ket bätt­re än en­ligt Za­ha Ha­dids ste­ri­la och stor­ska­li­ga för­slag, där man rik­tigt ser hus blås­ten drar ut­ef­ter bygg­na­den. Ett ho­tell i det fö­re­slag­na lä­get är tvek­samt. He­la plan­för­sla­get är gans­ka fyr­kan­tigt.

Ord­na en ar­ki­tekt­täv­ling el­ler parallella upp­drag! Det bor­de ha gjorts från bör­jan, men bätt­re sent än ald­rig. Bätt­re ett för­dröjt byg­gan­de än ett då­ligt byg­ge.

Oli­ka sätt att ut­for­ma om­rå­det kan vi­sas ge­nom täv­lings­för­slag som ställs mot varand­ra och dis­ku­te­ras. Låt med­bor­gar­na va­ra med och dis­ku­te­ra in­kom­na täv­lings­för­slag.

En va­ri­ant är att ge parallella upp­drag med upp­gift att stu­de­ra oli­ka för­ut­sätt­ning­ar, med till ex­em­pel oli­ka om­fatt­ning av ut­bygg­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.