Ställ frå­gor om Fyrklö­vern

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Tors­da­gen 29 no­vem­ber kloc­kan 18–20 hålls Fyrklö­verns sista öp­pet hus för i år. Då kan man stäl­la frå­gor till de som ar­be­tar med bygg­pro­jek­tet. Plats: Dra­gon­vä­gen 10, i bot­ten­plan på blå hu­set (en­tré mot Mä­larvä­gen). Fi­ka ut­lo­vas.

Fyrklö­vern är det störs­ta bo­stads­bygg­nads­pro­jek­tet i Upp­lands Väs­by kom­mun på 30 år. I den etapp som nu på­går kom­mer om­kring 1 560 bo­stä­der i fler­fa­miljs­hus att upp­fö­ras.

Fyrklö­vern lig­ger, mellan Vi­lunda­vä­gen i väs­ter och Ar­kad­sti­gen i ös­ter, sö­der om Väs­by cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.