Unga tje­jer ska­par nytt bo­stads-om­rå­de

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Hur ska man byg­ga tryg­ga­re och mer väl­kom­nan­de ute­mil­jö­er för tje­jer? I bygg­pro­jek­tet Has­sel­nö­ten i Upp­lands Väs­by bjuds ton­å­ri­ga tje­jer att va­ra med och på­ver­ka ut­form­ning­en av det of­fent­li­ga rum­met.

– Vi har pre­cis sjö­satt det här pro­jek­tet till­sam­mans med Väs­by­hem och White ar­ki­tek­ter, be­rät­tar Upp­lands Väs­bys kom­muns plan­ar­ki­tekt Mats Åberg, tilli­ka pro­jekt­le­da­re.

Bygg­pro­jek­tet Has­sel­nö­ten är tänkt att med ar­ki­tek­tur mot­ver­ka att byg­ga ex­klu­de­ran­de mil­jö­er.

White ar­ki­tek­ter, som vann håll­bar­hets­pri­set 2018 för det in­ter­na­tio­nellt upp­märk­sam­ma­de pro­jek­tet ”Flick­rum i det of­fent­li­ga”, ska in­klu­de­ra unga tje­jers per­spek­tiv när det gäl­ler ut­for­man­de av det of­fent­li­ga rum­met.

– Den mil­jö vi pla­ne­rar för ska va­ra till­gäng­lig och trygg för al­la. Ef­tersom det of­ta är unga tje­jer som kan upp­fat­ta en mil­jö som otill­gäng­lig el­ler otrygg så vill vi ut­gå från dem för att ska­pa en mil­jö där de trivs och vill ta plats, be­rät­tar Mats Åberg.

I stads­pla­ne­ring­en ge­ne­rellt får in­te al­la per­spek­tiv li­ka stort ut­rym­me, och när det kom­mer till grup­pen unga tje­jer är bris­ten på rum som sva­rar mot de­ras be­hov stor.

Osäk­ra på of­fent­li­ga plat­ser

Pro­jek­tet kom­mer att träf­fa ett ti­o­tal tje­jer vid ett an­tal till­fäl­len och ar­be­ta med frå­ge­ställ­ning­ar kring tje­jer­nas be­hov i de of­fent­li­ga rum­men i fram­ti­da Has­sel­nö­ten.

Un­der­sök­ning­ar vi­sar att flic­kor in­te nytt­jar stä­ders pub­li­ka plat­ser i sam­ma ut­sträck­ning som pojkar. Till och med sju års ål­der an­vän­der bar­nen of­fent­li­ga an­lägg­ning­ar, som lek­plat­ser, li­ka myc­ket men ef­ter det hän­der nå­got.

Från åt­ta­års­ål­dern be­står bru­kar­na till 80 pro­cent av pojkar och flic­kor kän­ner sig även be­tyd­ligt mer osäk­ra på of­fent­li­ga plat­ser.

”Ska kun­na ta plats”

– Tje­jer­na ska kun­na ta plats och ha till­gång till bra ute­rum som känns in­bju­dan­de och tryg­ga. Om vi får till så­da­na rum blir sta­den mer till­gäng­lig och at­trak­tiv för al­la. Många ute­mil­jö­er tas i dag i an­språk av killar, sä­ger Mats Åberg och fort­sät­ter:

– De som bor där är ex­per­ter på om­rå­det och vi vill se pro­jek­tet som ett till­skott för dem som bor där.

Di­a­lo­gen med tje­jer­na sker un­der hös­ten och fram till års­skif­tet, de­ras idéer sam­man­ställs och åter­kopp­las un­der vå­ren och re­sul­ta­tet pre­sen­te­ras i mars näs­ta år.

Ef­tersom det of­ta är unga tje­jer som kan upp­fat­ta en mil­jö som otill­gäng­lig el­ler otrygg så vill vi ut­gå från dem för att ska­pa en mil­jö där de trivs och vill ta plats.

IL­LUST­RA­TION: TEA AR­KI­TEK­TER

BYGG­PRO­JEKT. In­till bo­stads­om­rå­de­na Sig­ma och Väs­by­sko­gen pla­ne­rar Väs­by­hem att byg­ga ett nytt bo­stads­om­rå­de på den plats där Has­sel­sko­lan ti­di­ga­re låg. I pro­jek­tet ska unga tje­jer va­ra med och pla­ne­ra för ett tryg­ga­re of­fent­ligt rum. PRO­JEKT­LE­DA­RE. Mats Åberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.