Fler mam­mor fick fö­da på sitt första­val i Stock­holm

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Stock­hol­ma­re hän­vi­sas till and­ra län vid för­loss­ning­en på grund av plats­brist, en­ligt press­med­de­lan­det.

En­ligt Re­gi­on Stock­holm vän­tas barna­fö­dan­det att mins­ka i år. – För­hopp­nings­vis lät­tar även då det hår­da tryc­ket på på för­loss­nings­kli­ni­ker­na i om­rå­det, sam­ti­digt som nya för­loss­nings­plat­ser ska bli kla­ra, hop­pas An­na Star­brink (L), häl­so- och sjuk­vårds­re­gi­onråd i Re­gi­on Stock­holm i ett ut­ta­lan­de.

Bland an­nat byggs just nu För­loss­ning­ar i Stock­holm en ny för­loss­nings­av­del­ning med plats för 4 000 för­loss­ning­ar per år vid S:t Gö­rans sjuk­hus.

– Nu ser det ut som om ök­ning­en av föds­lar bör­jar pla­na ut. Till­sam­mans med vå­ra sats­ning­ar på för­loss­nings­vår­den be­ty­der det att vi kom­man­de år får en överka­pa­ci­tet, vil­ket be­hövs för en lång­sik­tigt trygg och till­gäng­lig för­loss­nings­vård, sä­ger An­na Star­brink (L), häl­so- och sjuk­vårds­re­gi­onråd i Re­gi­on Stock­holm i ett ut­ta­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.