–J

Viivasbydirekt - - Det Händer -

ag är be­svi­ken på Svens­ka kyr­kan. När de vil­le ka­pa min verk­sam­het med hälf­ten kän­de jag att det in­te fun­ge­ra­de. Det ha­de drab­bat de hem­lö­sa all­de­les för myc­ket med att ba­ra få mat och mo­ti­ve­ring två da­gar i vec­kan, sä­ger Ro­ger Ran­ta, som hål­lit till i Vi­lunda­kyr­kans lo­ka­ler de se­nas­te tre åren.

Men ing­et ont som in­te har nå­got gott med sig. Väs­by­po­li­ti­kern Ann-Christin Lars­son Frick­ner (C) och Väs­by­hems vd Am­ra Bar­lov hjälp­te Ro­ger att ord­na fram en ny lo­kal på Dra­gon­vä­gen 20, i hy­res­gäst­för­e­ning­ens gam­la lo­kal.

– Den här lo­ka­len är dess­utom myc­ket bätt­re, samt att vi på sikt kom­mer att kun­na ha mer öp­pet. Ha­de jag fått be­stäm­ma ha­de vi haft öp­pet var­je dag, sä­ger han och skrat­tar. När Vi i Väs­by häl­sar på ström­mar det in folk. De slår sig ner bland bal­long­er, ser­pen­ti­ner och in­flytt­nings­blom­mor. De som vill får li­te lunch och just i dag har ma­ten skänkts av re­stau­rang Ti­ger på Central­vä­gen. And­ra be­sö­ka­re kanske ba­ra vill ha en mac­ka och en kopp kaf­fe. Och pra­ta li­te.

– Hit kom­mer en grupp som glömts bort av sam­häl­le och po­li­ti­ker: Miss­bru­kar­na. Och vi finns hu­vud­sak­li­gen här för hem­lö­sa och be­ro­en­de­per­so­ner. Här

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.