Väs­by­bo de­bu­te­rar med ro­man­tisk ro­man

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son 070-7872078 char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Kär­leks­re­la­tio­ner, star­ka kvin­nor och lyck­li­ga slut. Det är in­gre­di­en­ser som all­tid in­går i den snabbt väx­an­de lit­te­ra­tur­gen­ren ro­man­ce. Nu ro­man­de­bu­te­rar ju­ris­ten He­lé­ne Holmström med ”Fal­la fritt”. Och pre­cis som en av bokens hu­vud­per­so­ner är hon från Upp­lands Väsby. Ro­man­ce-tren­den är på stark in­marsch i Sve­ri­ge. I USA är ro­man­ce den ab­so­lut störs­ta lit­te­rä­ra gen­ren, som drar in över en mil­jard dol­lar per år. Det är en kvin­no­do­mi­ne­rad bransch, med kvinn­li­ga lä­sa­re, för­fat­ta­re, för­läg­ga­re och bok­hand­la­re.

Nu stor­sat­sar även de svens­ka för­la­gen. Bon­ni­er­för­la­gen har star­tat för­lagse­ti­ket­ten Lo­ve­re­ads, som ger ut smart och mo­dern ro­man­ce och He­lé­ne Holmström är ett av de­ras förs­ta eg­na namn. Hon väx­te upp med bå­de en mor­mor och en mam­ma som äls­kar gen­ren, och är själv en in­bi­ten lä­sa­re.

– Jag har all­tid läst myc­ket och brett. Ro­man­ce är smart och fe­mi­nis­tiskt och det är kul att gen­ren upp­märk­sam­mas, sä­ger He­lé­ne Holm- ström, som är på be­sök med sin lil­le son hem­ma hos för­äld­rar­na i Apo­teks­sko­gen i Upp­lands Väsby.

Kvin­nans ut­veck­ling cen­tral

I mo­dern ro­man­ce är kvin­nan och hen­nes per­son­li­ga ut­veck­ling cen­tral. Så även i He­lé­ne Holmströms ”Fal­la fritt” som ut­spe­lar sig på en ad­vo­kat­by­rå, en dy­na­misk, in­trig­fylld mil­jö som He­lé­ne kän­ner väl till som ju­rist.

– Men som det ska va­ra i ro­man­ce är det ett lyck­ligt slut, sä­ger He­lé­ne Holmström och skrat­tar.

Pa­me­la Schullz Ny­bac­ka, dok­tor i fö­re­tagse­ko­no­mi och an­sva­rig för för­lagskun­ska­pen på Stock­holms uni­ver­si­tet, var med och star­ta­de Ro­man­ce­a­ka­de­min för att hö­ja gen­rens an­se­en­de.

– Gen­ren har ut­veck­lats i takt med sam­häl­let. Lä­sar­na be­hö­ver in­te läng­re smy­ga med böc­ker­na. So­ci­a­la me­di­er be­ty­der myc­ket för att lyf­ta fram ro­man­ce­läs­ning­en från me­di­eskug­gan. Ock­så vi fors­ka­re in­tres­se­rar oss i hög­re grad för ro­man­ce, sä­ger hon.

Ul­ti­ma­ta fe­el­god­gen­ren

För­läg­ga­re Eb­ba Öst­berg sit­ter ock­så med i Ro­man­ce­a­ka­de­min.

– Det ge­men­sam­ma för gen­ren är att mo­torn i be­rät­tel­sen är nå­gon form av kär­leks­hi­sto­ria och att man som lä­sa­re får ett emo­tio­nellt till­freds­stäl­lan­de slut. Men ro­man­ce hand­lar näs­tan all­tid ock­så om vän­skap, sys­ter­skap, fa­milj, kar­riär el­ler and­ra livsvik­ti­ga frå­gor. Det är den ul­ti­ma­ta fe­el­good­gen­ren, sä­ger hon.

FOTO: PRIVAT

RO­MAN(CE)DEBUT. Väs­byju­ris­ten He­lé­ne Holmström ro­man­de­bu­te­rar nu med ”Fal­la fritt” som ut­spe­lar sig på en ad­vo­kat­by­rå. ”Den har ett lyck­ligt slut, pre­cis som det ska va­ra i ro­man­ce”, sä­ger hon. So­nen Ax­el ver­kar ock­så nöjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.