Box­a­re in­spi­re­rar ele­ver

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son

Bar­nen är vår fram­tid. Det är fan­tas­tiskt att få va­ra med och in­spi­re­ra till att job­ba för en bätt­re värld till­sam­mans.

Fy­ror­na och fem­mor­na i Boll­stanäs sko­la fick i vec­kan be­sök av det li­te ovan­li­ga­re sla­get. Box­a­ren An­na Lau­rell Nash åker med 20 and­ra svens­ka olym­pi­er runt i sko­lor för att lä­ra barn om FN:s glo­ba­la mål och och vi­sar hur bar­nen själ­va kan bi­dra till en bätt­re värld. – Ele­ver­na var jät­te­po­si­ti­va. De har gjort myc­ket för­ar­be­te i klass­rum­men om de glo­ba­la må­len och det var spän­nan­de för dem att få träf­fa An­na, sä­ger Lars Rask, bi­trä­dan­de rek­tor på Boll­stanäs sko­la.

Mins­ka ex­trem fat­tig­dom

An­na Lau­rell Nash är fö­re det­ta box­a­re och har del­ta­git i två OS. Hon och ett 20-tal and­ra svens­ka olym­pi­er ska in­spi­re­ra skol­barn till en­ga­ge­mang för FN:s glo­ba­la mål för håll­bar ut­veck­ling, med av­stamp i de olym­pis­ka vär­de­ring­ar­na och eg­na id­rotts­li­ga er­fa­ren­he­ter. Till­sam­mans ska de bi­dra till att må­len upp­nås till år 2030, och där­med till att lö­sa kli­mat­kri­sen, mins­ka ex­trem fat­tig­dom och orätt­vi­sor, samt stär­ka fred och rätt­vi­sa.

– Bar­nen är vår fram­tid. Det är fan­tas­tiskt att få va­ra med och in­spi­re­ra till att job­ba för en bätt­re värld till­sam­mans. Jag brin­ner själv myc­ket för ut­veck­ling, jäm­lik­het och id­rott, vil­ket går hand i hand med det vi ska gö­ra, sä­ger An­na Lau­rell Nash.

Hon be­rät­ta­de för Boll­stanä­se­le­ver­na om det tre kilo­me­ter långa Jor­den runt-lop­pet för en bätt­re värld, som ar­ran­ge­ras den 1 april och en­ga­ge­rar en mil­jon barn i tio län­der. Ba­kom sats­ning­en står barn­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen World’s Child­ren’s Pri­ze och Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té, IOK.

– Bar­nen fick även tips om att va­ra ”på” si­na för­äld­rar om att till ex­em­pel sop­sor­te­ra och samå­ka, be­rät­tar Lars Rask.

Ele­ver­na pas­sa­de även på att frå­ga An­na Lau­rell Nash om hur det var att box­as och om hon träf­fa­de någ­ra kän­di­sar när hon var med i OS. Sär­skilt ett mö­te im­po­ne­ra­de på ele­ver­na.

– Jag träf­fa­de Usa­in Bolt i mat­sa­len un­der OS i Rio de Ja­nei­ro.

Pro­me­nad på två kilo­me­ter

In­nan be­sö­ket var över fick de 168 ele­ver­na klä på sig och ge sig ut på en ak­ti­vi­tet med An­na Lau­rell Nash: en li­ten pro­me­nad på två kilo­me­ter längs med Norr­vi­ken.

– Bra upp­värm­ning in­för den 1 april, sä­ger Lars Rask och skrat­tar.

FOTO: PRIVAT

BOX­A­RE. F.d. box­a­ren och olym­pi­ern An­na Lau­rell Nash tog med ele­ver­na i fy­ran och fem­man på Boll­stanäs sko­la på en li­ten pro­me­nad längs med Norr­vi­ken.

FN: S MÅL. An­na Lau­rell Nash, box­a­re och olym­pi­er, ska in­spi­re­ra skol­barn till en­ga­ge­mang för FN:s glo­ba­la mål för håll­bar ut­veck­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.