Brand i Carl­slund star­ta­de på bal­kong

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son Fri­da Broo­ke

Bran­den i ett fler­bo­stads­hus i Carl­slund för­ra tors­da­gen star­ta­de på en bal­kong, en­ligt po­li­sen. Brotts­ru­bri­ce­ring­en all­män­far­lig vårds­lös­het kvar­står.

För­ra tors­dags­mor­go­nen ut­bröt en brand i ett fler­bo­stads­hus på Lind­hems­vä­gen och ett stort släck­nings­ar­be­te på­gick fram till 12.40 på da­gen.

– Bran­den bör­ja­de på en bal­kong och spred sig upp på vin­den, be­rät­tar Kjell Lind­gren, pressta­les- per­son på Stock­holmspo­li­sen.

En tek­nisk un­der­sök­ning har ge­nom­förts på plat­sen, men re­sul­ta­tet är än­nu in­te klart.

– Ett förs­ta för­hör med fle­ra oli­ka per­so­ner har även hål­lits, men det kom­mer att hål­las fler, sä­ger Kjell Lind­gren.

Tolv lä­gen­he­ter fick eva­kue­ras i sam­band med bran­den. Ett kri­s­cent­rum upp­rät­ta­des i sam­band med bran­den på en för­sko­la i om­rå­det. De drab­ba­de har nu fått till­fäl­lig bo­en­den, men när hy­res­gäs­ter­na kan flyt­ta till­ba­ka är fort­satt oklart.

– Vi ar­be­tar nu så snabbt som möj­ligt för att fast­stäl­la vad som be­hö­ver åt­gär­das i lä­gen­he­ter­na. En vi­da­re ut­red­ning kom­mer att gö­ras i fas­tig­he­ten och vi räk­nar med att kun­na läm­na när­ma­re be­sked i bör­jan på näs­ta vec­ka (vec­ka 7, reds anm) när det gäl­ler vad som be­hö­ver åt­gär­das och när det kan va­ra klart, sä­ger Jen­nie Wol­mestad, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Rik­shem.

FOTO: FRI­DA BROO­KE

EVAKUERING. Tolv lä­gen­he­ter eva­ku­e­ra­des i sam­band med bran­den. Re­dan sam­ma dag för­sågs de eva­ku­e­ra­de med till­fäl­li­ga bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.