Fy­ra boll­pla­ner re­do för skrid­skor dyg­net runt

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Skrid­sko­su­gen? Nu har Väs­by­hem spo­lat fy­ra boll­pla­ner för skrid­sko­åk­ning i Smed­by, Run­by, Präst­gårds­mar­ken och Sig­ma.

Vin­tern hål­ler i sig och vad är väl bätt­re då än att pas­sa på att åka li­te skrid­skor? Se­dan ett par vec­kor till­ba­ka har Väs­by­hem spo­lat fy­ra boll­pla­ner med is, till gläd­je för al­la åld­rar.

– Det är kul för bar­nen, och även en del vux­na, att kun­na gö­ra nå­gon vin­ter­ak­ti­vi­tet ba­ra runt hus­knu­ten och in­te be­hö­va ta sig iväg, sä­ger Ca­mil­la Gustavs­son på Väs­by­hems Ute­mil­jögrupp.

Skrid­sko­di­sco i Smed­by

De boll­pla­ner som spo­lats lig­ger i Run­by, Sig­ma, Präst­gårds­mar­ken och Smed­by.

Vill man ha det li­te ex­tra fest­ligt un­der skrid­sko­åk­ning­en är det Sa­del­ga­tan 182 i Smed­by som gäl­ler. Där finns di­sco­be­lys­ning som går på sam­ma ti­mer som ga­tu­be­lys­ning­en. Ba­kom idén och ut­fö­ran­det står ute­mil­jö­vär­dar­na Adam Åström och Ca­mil­la Gustavs­son på Väs­by­hem.

– Barn som var på plats sa ”Å, va häf­tigt” och åk­te och ja­ga­de ljuspric­kar­na. De hjälp­te oss att skra­pa av lös­snö från isen och täv­la­de med oss om vem som kom till and­ra si­dan pla­nen snab­bast, be­rät­tar Ca­mil­la Gustavs­son.

Åk­ning dyg­net runt

Isar­na, som har va­rit åk­ba­ra i cir­ka två vec­kor, är till­gäng­li­ga al­la ti­der på dyg­net.

– De kom­mer att un­der­hål­las så länge det är ihål­lan­de mi­nus­gra­der, sä­ger Ca­mil­la Gustavs­son. Char­lot­te Ar­weds­son 070-7872078 char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

FOTO: MOSTPHOTOS

SKRIDSKO. Nu finns det go­da chan­ser till skrid­sko­åk­ning för de bo­en­de i Väs­by­hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.