Sko­lan i Vi­lund­a­par­ken

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Kom­mun­sty­rel­sen

gav den 7 ju­ni 2016 bygg­nads­nämn­den och dess för­valt­ning, kon­to­ret för sam­hälls­bygg­nad, i upp­drag att upp­rät­ta för­slag till de­talj­plan för en ny sko­la i Vi­lund­a­par­ken.

på sam­råd mel­lan den 18 ju­ni–20 au­gusti 2018.

Pla­nen var ute

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.