Kom­mu­nen star­tar träff­punkt för hem­lö­sa

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby -

vi kan ge stöd och trygg­het åt de mest ut­sat­ta. Vi vet i dags­lä­get in­te hur stor mål­grup­pen är. Syf­tet är att få i gång en verk­sam­het sam­ti­digt som vi kan kart­läg­ga mål­grup­pen och få en upp­fatt­ning om be­ho­vet, sä­ger so­ci­al­chef Mag­nus Lublin. Ge­nom en träff­punkt ska per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa ges möj­lig­het till ge­men­skap och ak­ti­vi­te­ter ut­an att bli be­vil­ja­de bi­stånd. En mål­sätt­ning är att so­ci­al- och om­sorgs­kon­to­ret ska nå fler av de per­so­ner som kan ha be­hov av kon­takt med kom­mu­nen men in­te sökt den hjäl­pen ak­tivt.

Bak­grun­den till om- sorgs­nämn­dens be­slut är en mo­tion som so­ci­al- och om­sorgs­kon­to­ret ställt sig po­si­ti­va till. Nämn­dens ord­fö­ran­de Mar­ga­re­ta Ha­mark (L) är glad över att den ny­bil­da­de om­sorgs­nämn­den kun­de ta be­slu­tet på sitt förs­ta mö­te i vec­kan.

– Hem­lö­sa och per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa är ut­sat­ta och har un­der de se­nas­te åren in­te fått till­räck­ligt stöd. Pro­jek­tet vi star­tar ska sam­ver­ka med de fi­na ci­vi­la ini­ti­a­tiv vi har i Väsby. sä­ger hon.

Det är än­nu in­te be­stämt var verk­sam­he­ten kom­mer att hål­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.