En el­bil som ger dig räck­vidd

El­ver­sio­nen av Kia Ni­ro läg­ger rib­ban för vad en el­bil i mel­lan­klas­sen ska kla­ra. Stort bat­te­ri och låg el­för­bruk­ning ger lång räck­vidd även vid verk­lig kör­ning.

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby -

E-Ni­ro har be­tyd­ligt läng­re räck­vidd än de när­mas­te kon­kur­ren­ter­na. För en stor grupp el­bilskö­pa­re är det vik­tigt, trots att un­der­sök­ning­ar vi­sar att vi i ge­nom­snitt ba­ra kör 30–40 kilo­me­ter per dag.

Kia upp­ger att e-Ni­ro kla­rar 455 kilo­me­ter på en ladd­ning.

Vi sat­te bi­len på prov ge­nom den tuf­fas­te ak­ti­vi­te­ten el­bi­lar har att mö­ta – mo­tor­vägskör­ning! Vi följ­de has­tig­hets­be­gräns­ning­ar­na och skyg­ga­de in­te för att kö­ra om när så var på­kal­lat. Vi ha­de 96 pro­cents ladd­ning i bat­te­ri­et när vi star­ta­de och tripp­mä­ta­ren vi­sar 339,3 km när vi stan­nat. Då åter­stod 4 kilo­me­ters räck­vidd in­nan bat­te­ri­et var tomt.

Det är för­stås av­se­värt mind­re än den de­kla­re­ra­de räck­vid­den men till­räck­ligt för att e-Ni­ro ska fun­ge­ra som många hus­hålls en­da bil.

Det 64 kWh sto­ra bat­te­ri­et är väts­ke­kylt och kan även vär­mas för att op­ti­me­ra ladd­ning­en un­der kal­la års­ti­den. Bi­len kan snabb­lad­das med upp till 100 kW ef­fekt vil­ket i bäs­ta fall gör att bat­te­ri­et fylls till 80 pro­cent på strax un­der en tim­me.

Kia Ni­ro är en mo­dell som även finns som hy­brid och ladd­hy­brid. I fos­silt ut­fö­ran­de lan­se­ra­des den re­dan 2016 och som så­dan har tes­tat den fle­ra gång­er. Vi gil­la­de ut­rym­me­na, för­armil­jön och att den var smi­dig och lätt­körd. Vi ogil­la­de det då­li­ga lju­set och däck­bull­ret på grov as­falt. I elekt­ri­fi­e­rat ut­fö­ran­de be­hål­ler Ni­ro de fles­ta egen­ska­per­na.

Test­bi­lens däck­bul­ler är på­tag­ligt i den för­se­rie­bil vi kör på svensk mark. En­ligt Kia sak­nar den en del av den bul­ler­dämp­ning som se­na­re pro­duk­tions­bi­lar ska va­ra ut­rus­ta­de med. Vi kom­mer att mä­ta den fär­di­ga bi­len så snart vi kan. Bat­te­ri­et lig­ger un­der bak­sä­tets golv. Det gör att be­nen ham­nar hög­re än i van­li­ga Ni­ro med följd att knä­vin­keln kan bli be­svär­lig för läng­re per­so­ner.

Ba­ga­geut­rym­met är där­e­mot opå­ver­kat av bat­te­ri­in­stal­la­tio­nen och li­ka stort och flex­i­belt som i hy­brid­ver­sio­nen av Ni­ro. Test­bi­len i ut­fö­ran­det Ad­van­ce Plus ha­de led­strål­kas­ta­re men des­sa ver­ka­de in­te va­ra myc­ket bätt­re än stan­dard­mo­del­lens ha­lo­gen­ljus.

I fram­sä­tet sit­ter man bra med go­da ju­ste­rings­möj­lig­he­ter. In­stru­ment och reg­lage fun­ge­rar ut­märkt. Ex­tra plus för att man in­te loc­kats att stop­pa in al­la funk­tio­ner i in­fo­tain­ment­sy­ste­mets pek­skärm.

Kli­matan­lägg­ning­en ma­nö­vre­ras till ex­em­pel med fy­sis­ka reg­lage på pa­ne­len. Kia e-Ni­ro är dy­ra­re än si­na kon­kur­ren­ter. Pris­skill­na­den upp­vägs dock av go­da ut­rym­men och lång räck­vidd.

Sve­ri­ge får en till­del­ning av cir­ka 2 000 bi­lar un­der 2019 men över 6 000 per­so­ner har re­dan an­mält sitt in­tres­se för bi­len. Den som vill kö­pa en e-Ni­ro gör nog klokt i att hänga på lå­set hos sin hand­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.