Så be­rörs du när hy­ror­na görs om

Cir­ka 60 000 hy­res­rät­ter i de all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­la­gen i Stock­holm ska få en ny hy­res­mo­dell när den nya så kal­la­de Stock­holms­hy­ran sätts. Men vad gäl­ler egent­li­gen?

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby -

I de­cem­ber teck­na­de Hy­res­gäst­för­e­ning­en och de tre kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­gen i Stock­holm en prin­cip­ö­ver­ens­kom­mel­se om att in­fö­ra sys­te­ma­tisk hy­res­sätt­ning i det all­män­nyt­ti­ga fas­tig­hets­be­stån­det i Stock­holm.

To­talt om­fat­tas cir­ka 60 000 hy­reslä­gen­he­ter av för­änd­ring­en som un­der de kom­man­de åren ska fa­sas in steg­vis.

Un­der vå­ren in­leds nu ett stort ar­be­te där bland an­nat en in­ven­te­ring ska gö­ras av sta­dens lä­gen­he­ter för att av­gö­ra hur hy­ror­na ska på­ver­kas i Stock­holm.

– Nu går vi in i en fas där vi ska in­ven­te­ra lä­gen­he­ter­na i de här tre bo­la­gen. Hy­res­gäs­ter­na ska få hem en de­kla­ra­tion där man får sä­ga vad som stäm­mer el­ler in­te stäm­mer om bo­sta­den. När det är klart kom­mer vi att kun­na med­de­la om en Stock­holms­hy­ra för den ak­tu­el­la hy­res­gäs­ten in­ne­bär en höj­ning, sänk­ning el­ler om den ska lig­ga kvar, sä­ger Per Björ­klind, en­hets­chef för för­hand­ling på Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

Ti­di­ga­re har fas­tig­he­tens skick och ål­der va­rit den hu­vud­sak­li­ga fak­torn för hy­res­sätt­ning­en en­ligt bruks­vär­de­s­prin­ci­pen, och där­med täm­li­gen lud­dig, en­ligt par­ter­na.

Den nya mo­del­len byg­ger i stäl­let på en po­äng­sätt­ning med fle­ra kri­te­ri­er där fak­to­rer som stor­lek, stan­dard, fas­tig­he­tens ut­form­ning, om­rå­de och lä­ge samt för­valt­nings­kva­li­tet vär­de­ras och jäm­förs. För­änd­ring­en in­ne­bär att en stor del av det kom­mu­na­la bo­stads­be­stån­det får nya hy­ror de kom­man­de åren – an­ting­en i form av en höj­ning, sänk­ning el­ler frys­ning. Som mest kan hy­ran ju­ste­ras upp­åt med 250 kro­nor per må­nad och år.

– Man tar bort den gam­la hy­ran och byg­ger upp den igen med fem grund­kom­po­nen­ter och ett an­tal grun­de­gen­ska­per, sä­ger Per Björ­klind.

Lä­ges­fak­torn har va­rit up­pe för dis­kus­sion. Men en­ligt Per Björ­klind kom­mer den in­te gö­ra nå­gon stör­re skill­nad mot hur det re­dan är i dag. Och nå­gon ”fri” hy­res­sätt­ning är det in­te tal om, me­nar han. – Det finns en myt­bild­ning kring det. Re­dan i dag på­ver­kas hy­ran av det geo­gra­fis­ka lä­get. Fram­för allt mel­lan in­ners­tan, in­re yt­terstad och yt­terstad kan det va­ra sto­ra skill­na­der. I ex­tre­ma fall upp emot 30 pro­cent. Och där har vi gjort vis­sa ju­ste­ring­ar. Med det nya sy­s­te­met blir allt tyd­li­ga­re, sä­ger Per Björ­klind.

En an­led­ning är ty­pen av fas­tig­het. Se­kel­skif­te är mer at­trak­tivt än mil­jon­pro­gram. Folk­hem är mer at­trak­tivt än 90-tals­byg­gen, en­ligt Björ­klind. Först i höst vän­tas be­sked kun­na läm­nas om hy­ror­na, och ti­di­gast 2020 vän­tas det sy­nas på avi­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.