CARLTEX OCH CAMITZA FIX­AR EDDAPARKEN

De nord­svens­ka häs­tar­na Carltex och Camitza job­bar sig för­sik­tigt fram i Eddaparken. Nu gall­ras sko­gen – som egent­li­gen är ett grav­fält från brons­ål­dern – för att bli en forn­park som ska loc­ka bå­de Väs­by­bor och be­sö­ka­re.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son 070-7872078 char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Nu gall­ras sko­gen – som egent­li­gen är ett grav­fält från brons­ål­dern – för att bli en forn­park. Häs­tar­na Carltex och Camitza fick be­sök av en grupp för­sko­le­barn i ar­be­tet med Eddaparken.

Eddaparken är för­mod­li­gen den mest in­tres­san­ta forn­läm­ning­en i Väsby med cir­ka 200 gra­var från brons­ål­dern. I ar­be­tet med att gö­ra om Eddaparken till forn­park ge­nom­för kom­mu­nen nu en slut­gall­ring av en stor del av sko­gen. Till hjälp har man nord­svens­ka häs­tar som är lät­ta­re än skogs­ma­ski­ner och kan rö­ra sig smi­digt i käns­lig ter­räng. De drar stam­mar och gre­nar ef­ter sig med sax och ked­jor.

– Om vi skul­le kö­ra in här med skogs­ma­ski­ner skul­le de för­stö­ra de yt­li­ga gra­var­na, sä­ger An­ne­lie Sjö­din som job­bar till­sam­mans med kol­le­gan Las­se Wiqvist från Jär­va träd­vårdscen­ter, där även nord­svens­kar­na Carltex och Camitza hör hem­ma.

Hon tyc­ker att det är ro­ligt att Väsby kom­mun är en av de kom­mu­ner som för in häs­tar i ar­be­tet och väl­jer att an­vän­da dem på käns­li­ga plat­ser.

– Det är myc­ket mer skon­samt för mil­jön. Det är ock­så so­ci­alt och mö­tet med häs­ten le­der of­tast in på sam­tal om na­tur­vård och vi får chans att för­kla­ra vär­det av att åter­ska­pa och be­va­ra kul­tur och en bi­o­lo­gisk mång­fald, sä­ger hon.

Häs­tar­na, med kus­kar­na Pet­ra Lind­mark och Ca­mil­la Ro­lands­son från Wång­ens kus­k­ut­bild­ning i Jämt­land, job­bar från mit­ten av par­ken och drar allt ris och stam­mar norrut, ner mot Ed­da­vä­gen/Ro­sen­dals­vä­gen. För da­gen är även bå­de ett 20-tal barn från Rå­bäc­kens för­sko­la och kom­mu­nens stads­träd­gårds­mäs­ta­re Nils Odén på plats.

– På sikt vill vi ge forn­par­ken ett träd- och busk­skikt som lik­nar det som var när det be­gav sig för 2 500–3 000 år sen: En ljus skog med tall, björk, en, ek, lönn, ask, lind och has­sel, be­rät­tar Nils Odén, som till och med sut­tit upp på va­lac­ken Carltex.

Från häst­ryg­gen be­rät­tar han att det här va­rit en ce­re­moniplats med of­fer­gå­vor, det dracks mjöd och ef­teråt kros­sa­de ke­ra­mik­glas.

– Nu gall­rar vi bort gran och sä­ker­hets­far­li­ga träd för att få det luf­tigt och ljust. Syf­tet är att ska­pa en kon­temp­la­tiv park för bå­de Väs­by­bor och be­sö­ka­re ut­i­från.

Gall­ring­en av sko­gen fort­sät­ter även un­der vec­ka åt­ta.

Om vi skul­le kö­ra in här med skogs­ma­ski­ner skul­le de för­stö­ra de yt­li­ga gra­var­na.

FO­TO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON

BRANT. Ca­mil­la Ro­lands­son, från kus­k­ut­bild­ning­en i jämt­länds­ka Wång­en, för nord­svens­ka sto­et Camitza sä­kert ned­för den bran­ta bac­ken i Eddaparken.

NORDSVENSK. Camitza fick träf­fa bar­nen från Rå­bäc­kens för­sko­la när hon job­ba­de i Eddaparken.MJUKT. En hästrum­pa kan va­ra skön att lu­ta hu­vu­det mot, tyc­ker Ma­ja från Rå­bäc­kens för­sko­la. An­ne­lie Sjö­din från Jär­va träd­vårdscen­ter hål­ler i or­dent­ligt.

AVSITTNING. Stads­träd­gårds­mäs­ta­re Nils Odén får hjälp av Las­se Wiqvist från Jär­va träd­vårdscen­ter med att kom­ma av Carltex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.