Nej till ge­men­sam vi­ka­rie­pool för sko­la och hem­tjänst

Viivasbydirekt - - Nyheter -

va­ra svårt att ge­nom­fö­ra ef­tersom det krävs oli­ka for­mer av kom­pe­ten­ser i en vi­ka­rie­pool som rik­tar sig till tre oli­ka verk­sam­he­ter.

” En vi­ka­rie­pool skul­le med stor san­no­lik­het med­fö­ra att per­so­ner med hem­tjänst skul­le få si­na hem­tjänstin­sat­ser ut­för­da av ett ökat an­tal per­so­ner än i dag när ut­fö­rar­na an­sva­rar för si­na eg­na va­kan­ser. Kon­ti­nu­i­te­ten i hem­tjäns­ten skul­le så­le­des för­säm­ras med en ge­men­sam vi­ka­rie­pool.”

Ut­bild­nings­nämn­den skri­ver i sitt ytt­ran­de att man ser po­si­tivt på med­bor­gar­för­sla­get, men be­dö­mer att en vi­ka­rie­pool av det slag som be­skrivs är allt­för re­surskrä­van­de för att kun­na fun­ge­ra ef­fek­tivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.