SENIORMÄSS­AN

Viivasbydirekt - - Hej Väsby -

Tors­dag 28 feb, kl. 13–16, Messingen. Te­ma: Li­vets go­da

Sma­ka på cho­klad, få in­spi­ra­tion om re­sor, pro­va på mas­sage/fot­vård, se vå­rens klä­der och myc­ket mer. Tips­pro­me­nad med fi­na pri­ser!

Ann- Lou­i­se Hans­son upp­trä­der

Arr: Upp­lands Väs­by kom­mun i sam­ar­be­te med SPF, PRO och Fins­ka PRO

FÖ­RE­LÄS­NING OM DEMENS Tis­dag 12 mars kl. 14–16, Messingen, lo­kal ABBA

Sil­vi­a­sys­ter Eva Jöns­son fö­re­lä­ser om demens, spe­ci­ellt Trygg­hets­ska­pan­de för­håll­nings­sätt och Be­mö­tan­de. Fri en­tré.

Väs­by – vi har ett re­sul­tat! Nam­net på ak­ti­vi­tets­par­ken i Vi­lun­da är klart. För­sla­get som fått flest rös­ter är: VIL­DA VÄSBYPARKE­N!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.