Stor

kat­tut­ställ­ning

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Kat­täls­ka­re i Stock­holm, se hit! Näs­ta helg är Bred­den plat­sen för dig. Den 9–10 mars ar­ran­ge­rar näm­li­gen Stock­holms katt­klubb årets i Stock­holm störs­ta in­ter­na­tio­nel­la ut­ställ­ning med över 550 kat­ter var­je dag.

På Scan­dic In­fra Ci­ty kom­mer över 30 oli­ka ra­ser att fin­nas re­pre­sen­te­ra­de, allt från lång­hå­ri­ga per­ser, he­li­ga bir- mor, nors­ka skogs­kat­ter, si­bi­ris­ka kat­ter, ben­ga­ler, si­a­me­ser och na­ken­kat­ter till hus­kat­ter. Den störs­ta kattra­sen, Mai­ne Coon, finns ock­så ut­ställd. 15 do­ma­re från Sve­ri­ge och Eu­ro­pa ska be­dö­ma kat­ter­na och ut­se vil­ka som blir Best in show. Do­ma­ren be­dö­mer kat­tens hu­vud, kropp, ögon, öron, svans, färg och hel­het samt skri­ver ett ut­lå­tan­de om den.

Vack­ra kat­ter

Ut­ställ­ning­en är öp­pen för be­sö­ka­re från kloc­kan 9, bå­de lör­dag och söndag. För­u­tom vack­ra och välsköt­ta kat­ter finns det lot­te­ri med vins­ter som till ex­em­pel klös­träd och för­sälj­ning av katt­pro­duk­ter. En fo­to­graf finns ock­så på plats för att fo­to­gra­fe­ra vin­nar­na.

– Vi ar­ran­ge­rar ock­så vår po­pu­lä­ra go­se-djurs­be­döm-ning, där barn upp till 8 år kan få sitt fa­vo­rit­go­se­djur be­dömt av vå­ra spe­ci­el­la go­se- djurs­do­ma­re. Till det be­hövs ing­en för­an­mäl­ning, be­rät­tar Ani­ta Ek­holm, ord­fö­ran­de i Stock­holms Katt­klubb. För den som går i katt­kö­par­tan­kar kan ett be­sök på en kat­tut­ställ­ning va­ra en idé ef­tersom man få se fle­ra oli­ka ra­ser och få kon­takt med upp­fö­da­re.

KATTFEST. Näs­ta helg ställs 1 100 kat­ter ut i Bred­den.

S*Con­val­mo­re’s Bon­zo är en av de kat­ter som ställs ut näs­ta helg av äga­ren Pir­pa Su­u­ta­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.