Snart krävs till­stånd för att säl­ja to­bak

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Den 1 ju­li bör­jar den nya la­gen om to­bak att gäl­la. En för­änd­ring är att till­stånds­plikt på to­baks­för­sälj­ning in­förs. Det in­ne­bär att to­baks­hand­lar­na mås­te an­sö­ka om till­stånd hos kom­mu­nen ha tillå­tel­se att säl­ja to­baks­pro­duk­ter. Den nu­va­ran­de lag­stift­ning­en krä­ver att hand­lar­na an­mä­ler to­baks­för­sälj­ning. Från och med den 1 ju­li 2019 kan an­sö­kan om att få säl­ja to­bak skic­kas till bygg- och mil­jö­kon­to­ret. I sam­band med den nya la­gen ut­ö­kas ock­så de rök­fria mil­jö­er­na som kom­mer att om­fat­ta bland an­nat ute­ser­ve­ring­ar, lek­plat­ser, in­häg­na­de och id­rotts­an­lägg­ning­ar. Samt om­rå­den ut­om­hus i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, ex­em­pel­vis buss­håll­plat­ser.

FO­TO: MOSTPHOTOS

NY LAG. Den 1 ju­li bör­jar den nya la­gen om to­bak att gäl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.