Tips! Så en­kelt blir du av med gran­nens katt

Viivasbydirekt - - Tyck Om! -

upp­skat­tar gran­nar­nas kat­ter är na­tur­ligt. Det är dock li­te ovan­ligt att en främ­man­de katt ba­ra smi­ter in i ett okänt hus, ut­an att den bo­en­de gett den nå­gon form av upp­skatt­ning som mat el­ler klapp­ning.

Man mås­te va­ra kon­se­kvent. Har du gran­nar­nas kat­ter of­ta i din träd­gård kan du när väd­ret är milt ta en blomspru­ta och spru­ta li­te vat­ten på dom.

Scha­sa iväg dom el­ler be en vä­nin­na kom­ma och häl­sa på med sin hund ibland. Du kan även in­häg­na träd­går­den. Kat­ter är in­te dum­ma djur, dom kän­ner av att här är jag ej önsk­värd.

Att va­ra katt­ä­ga­re in­ne­bär en hel del an­svar. Går kat­ten in till dig upp­re­pa­de gång­er och för­stör sa­ker, så ta kat­ten un­der ar­men, gå till äga­ren och kräv er­sätt­ning.

Men in­nan du gör det se till att vid­ta al­la åt­gär­der för att av­skräc­ka kat­ten från att be­sö­ka ditt hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.