Var­för den­na mång­fald?

Viivasbydirekt - - Tyck Om! -

Ma­ria Fält­hs (KD) in­sän­da­re i Vi i Väs­by nr 8, får vi ta del av det säms­ta bor­ger­li­ga och mest ore­a­lis­tis­ka för­slag när det gäl­ler mång­fald som jag läst.

Stac­kars de äld­re kun­der­na/bru­kar­na med den här be­skriv­na vård­pla­nen. För att få en kon­ti­nu­i­tet i äldre­omsor­gen och spe­ci­ellt hem­tjäns­ten mås­te det ju va­ra en kom­mu­nal kon­troll och styr­ning som be­hövs och in­te en ökad mång­fald och slo­pan­de av tra­di­tio­nell upp­hand­ling.

Hur har KD och al­li­an­sen råd med den­na mång­fald, enär man in­te kan be­hål­la två för­sko­le­pe­da­go­ger in­om öpp­na för­sko­lan i Väs­by Cent­rum, och dess­utom skall ge­nom­fö­ra en skat­te­sänk­ning.

Jag trod­de Ma­ria Fälth var li­te när­ma­re verk­lig­he­ten än vad hon ut­tryc­ker i sin in­sän­da­re. Hon kans­ke in­te har nå­gon äld­re släk­ting i li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.