”Finns myc­ket kvar att gö­ra för jäm­ställd­he­ten”

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby - PAULINE CEDERBLAD Re­por­ter Pra­ta med mig! pauline.cederblad @di­rek­tp­ress.se

Jag är på gym­met. Bakom mig står en kil­le och fil­mar sig själv med mo­bi­len. Ota­li­ga klipp me­dan han vand­rar runt i lo­ka­len med ka­me­ran vänd mot sitt an­sik­te, el­ler spe­geln, där han ock­så lyc­kas fånga sig själv.

En prak­tisk sak med gym är just speg­lar­na. Det gör att man kan se vad som på­går bakom ens rygg. I den ser jag hur han fil­mar sig själv – och min rum­pa. Up­pen­bart av­sikt­ligt.

Jag bor­de ha tap­pat hu­mö­ret re­dan här. Men jag är kvin­na och där­med van.

Jag går till and­ra si­dan gym­met. Tio mi­nu­ter se­na­re är han där ock­så. Och fil­mar sig själv med mig i bak­grun­den igen. Jag sä­ger att jag in­te vill va­ra med på hans fil­mer. Och han ex­plo­de­rar. Vrå­lar att han in­te fil­mar mig, att han ski­ter i vad jag tyc­ker och att jag ska för­svin­na ur hans åsyn sam­ti­digt som han när­mar sig mig med höjt bröst. Al­la ser, ing­en re­a­ge­rar. Det finns så myc­ket kvar att gö­ra för jäm­ställd­he­ten i det här lan­det. Men ju fär­re som är be­red­da att ta ton när det blir obe­kvämt – desto läng­re tid kom­mer det ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.