Ber­gasko­gen ett steg när­ma­re att bli re­ser­vat

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby -

säk­ra na­tur och re­kre­a­ti­va vär­den för fram­ti­den, sä­ger Ma­ria Tu­vesson, grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et. Ber­gasko­gen, som lig­ger i an­slut­ning till bo­stads­om­rå­de­na Run­by och Eds al­lé i kom­mu­nens väst­ra del, är fli­tigt nytt­jad av bo­en­de och be­sö­kan­de.

– Run­bys Ber­gaskog har ett stort vär­de för al­la Väs­by­bor men kanske främst för al­la som bor i när­he­ten. Fler flyt­tar in till Väs­by så be­ty­del­sen av att skyd­da vå­ra nä­ra sko­gar ökar, sä­ger Ma­ria Tu­vesson.

Jord­lag­ren i sko­gen är kalk­på­ver­ka­de, vil­ket ger för­ut­sätt­ning­ar för en sär- egen kärl­växt- och svamp­flo­ra. Det­ta har in­te minst Väs­by­konst­nä­ren Bo Moss­berg upp­märk­sam­mat i il­lust­ra­tio­ner från Ber­gasko­gen, nu se­nast i en ut­ställ­ning på Väs­by konst­hall.

Mil­jö­par­ti­et har va­rit dri­van­de i frå­gan att bil­da ett kom­mu­nalt re­ser­vat i Run­by­sko­gens öst­ra del. Mo­de­ra­ter­na har ti­di­ga­re va­rit tvek­sam­ma, ef­tersom man då ”lå­ser” mar­ken för all fram­tid.

Kom­mun­sty­rel­sen be­slu­ta­de på mån­da­gen att ären­det ska läm­nas in till kom­mun­led­nings­kon­to­ret för be­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.