Ja till ett jäm­ställt Eu­ro­pa!

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby -

i Sve­ri­ge som vill mot­ver­ka jäm­ställd­het, de­mo­kra­ti och in­skrän­ka kvin­nors rät­tig­he­ter. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD) lik­som Väns­ter­par­ti­et har fram tills ny­li­gen va­rit för Swex­it, ett ut­trä­de ur den eu­ro­pe­is­ka uni­o­nen. Ing­en har där­e­mot gått så långt för att mins­ka kvin­nors rät­tig­he­ter som SD med po­li­tis­ka för­slag att åter­in­fö­ra sam­be­skatt­ning, in­skrän­ka ab­or­t­rät­tig­he­ter och kraf­tigt mins­ka på sex- och sam­lev­nads­un­der­vis­ning­en i sko­lor­na. Men an­ta­let ofri­vil­li­ga abor- ter bland unga har mins­kat i takt med att just sex- och sam­lev­nads­un­der­vis­ning­en ökat. I Sve­ri­ge tjä­nar kvin­nor 13,5 pro­cent mind­re än män. Det finns EU-län­der där ga­pet är mind­re, men på många and­ra håll är kvin­nors vill­kor us­la. Kam­pen för jäm­ställd­het mås­te fö­ras i he­la Eu­ro­pa.

Vi ska stop­pa traf­fic­king. Tu­sen­tals kvin­nor är sexsla­var i Eu­ro­pa, hund­ra­tals kvin­nor är sexsla­var här i Sve­ri­ge. EU be­hö­ver ett star­ka­re po­lis­sam­ar­be­te. Ut­sat­ta kvin­nor från fat­ti­ga med­lems­län­der ska in­te be­hö­va läm­na hem och fa­milj för att sit­ta på ga­tor­na i Sve­ri­ge. Tig­ge­ri­et är en EU-frå­ga. EU ska stäl­la krav på grund­läg­gan­de so­ci­a­la och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter i med­lems­sta­ter­na.

Vi ska ald­rig bac­ka och ge ef­ter för hö­ger­po­pu­lism. Tvärtom kan vi med ge­men­sam­ma kraf­ter främ­ja ett mer jäm­ställt Eu­ro­pa. Rös­ta ja till ett mer li­be­ralt och jäm­ställt Eu­ro­pa!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.