In­te gran­nar­nas an­svar att din katt är ute

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby -

grund­läg­gan­de fel i din in­sän­da­re och det är att jag som in­te har valt att skaf­fa katt på nå­got sätt skul­le ha nå­gon som helst an­led­ning el­ler skyl­dig­het att vid­ta någ­ra som helst åt­gär­der för att av­skräc­ka and­ras kat­ter från att be­sö­ka mitt hem.

Den enk­la och mest själv­kla­ra lös­ning­en på det­ta pro­blem är att du som katt­ä­ga­re tar DITT an­svar och lå­ter bli att släp­pa din katt vind för våg. Det är näm­li­gen DITT an­svar att se till att din katt in­te stör el­ler för­stör hos gran­nar.

Jag har ing­en som helst lust att hål­la på och ja­ga bort grann­kat­ter var­ken med vat­ten el­ler an­nat och om du in­te släpp­te ut din katt så skul­le jag hel­ler in­te be­hö­va det. Jag skul­le slip­pa katt­skit­lukt på som­ma­ren när jag sit­ter på min al­tan i so­len och jag skul­le slip­pa hå­ri­ga dy­nor, katt­skit i ra­bat­ten, katt­spår på bi­lar­na och jag skul­le slip­pa hit­ta en vett­skrämd in­stängd katt i mitt ute­för­råd ef­ter fle­ra da­gar.

Jag skul­le även slip­pa se al­la des­sa Fa­ce­boo­kin­lägg om bort­sprung­na/ upp­hit­ta­de/ska­da­de kat­ter som ald­rig tycks ta slut. Jag hål­ler min hund i kop­pel och ploc­kar upp hans skit – så gör det­sam­ma el­ler håll kat­ten in­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.