Väs­by En­tré

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby -

In­fra­struk­tur­pro­jek­tet Väs­by En­tré om­fat­tar två de­talj­pla­ner. De­talj­pla­nen för Järn­vägspar­ken vann la­ga kraft i ja­nu­a­ri 2017 och ar­be­tet med den and­ra de­talj­pla­nen, Öst­ra Run­by med Väs­by sta­tions­om­rå­de, på­går.

Den nya stads­de­len ska kny­ta ihop öst­ra och väst­ra

Väs­by. I om­rå­det pla­ne­ras en mo­dern sta­tion, upp till 1 500 nya bo­stä­der och 30 000 kvadrat­me­ter kon­tor, han­del och ser­vice i kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra lä­ge. Pla­nen möj­lig­gör ock­så ho­tell, om­sorgs­bo­en­de, två för­sko­lor, en be­söks­an­lägg­ning samt par­ker och torg. Pro­jek­tet Väs­by En­tré på­bör­ja­des re­dan 2011 och Läns­sty­rel­sen har ti­di­ga­re ytt­rat sig om pla­ne­rings­för­ut­sätt­ning­ar­na i sam­band med pro­gram­sam­råd un­der 2014 och 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.