Klar­tec­ken för ny grund­sko­la

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby -

Kom­mun­sty­rel­sen vill pro­jek­te­ra för en grund­sko­la om 600 plat­ser till höst­ter­mi­nen 2023. Det stod klart på mån­dags­kväl­len. Grund­sko­lan är tänkt att byg­gas på Smeds­gär­det, norr om Vi­lund­a­par­ken.

Be­slu­tet tas för att kun­na till­go­do­se kom­mu­nens be­hov av grund- och för­sko­le­plat­ser till 2023. Smeds­gär­det har kom­mit till som ett al­ter­na­tiv till den ti­di­ga­re pla­ne­ring­en av en grund­sko­la i Vi­lund­a­par­ken. Det pro­jek­tet la­des ned ef­ter svå­rig­he­ter att kun­na byg­ga där.

Kost­na­den för sko­lan be­räk­nas till 275 mil­jo­ner kro­nor.

SKO­LA. Smeds­gärds­hal­len med in­til­lig­gan­de tomt, där den nya sko­lan är tänkt att lig­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.