Tings­rät­ten fri­a­de – döms nu till livs­tid av hov­rät­ten

Viivasbydirekt - - Nyheter -

hu­vu­det och bröst­ryg­gen i ett för­råd. Ett par tim­mar se­na­re kom ett larm om yt­ter­li­ga­re ett mord i Odenslun­da, där en man i 35-års­ål­dern ha­de bli­vit skju­ten i hu­vud, hals och ge­nom ena över­ar­men.

När At­tun­da tings­rätt tog upp fal­let i som­ras val­de den att helt fria 40-åring­en för de bå­da mor­den. Tings­rät­ten an­såg det in­te ställt bort­om allt rim­ligt tvi­vel att han ut­fört bå­da mor­den.

Do­men över­kla­ga­des och när fal­let nu prö­vats i Svea hov­rätt blev ut­fal­let ett helt an­nat. ”Hov­rät­ten an­ser det be­vi­sat att 40-åring­en skju­tit förs­ta off­ret upp­ges det prak­tiskt ta­get ute­slu­tet att nå­gon an­nan skju­tit det and­ra off­ret kort tid ef­ter med sam­ma va­pen.”

Hov­rät­ten skri­ver vi­da­re: ”Om­stän­dig­he­ter­na är sam­man­tag­na så­da­na att på­följ­den ska be­stäm­mas till fäng­el­se på livs­tid.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.