BSK:s da­mer åker ur di­vi­sion 2

Viivasbydirekt - - Sport -

des få in tio nya spe­la­re. De fles­ta ha­de spe­lat i klub­ben ti­di­ga­re.

Dock kun­de in­te de­gra­de­ring­en för­hind­ras. Boll­stanäs hand­bolls­da­mer har in­te ta­git po­äng se­dan om­gång 5 i ok­to­ber och ny­li­gen stod det klart att de åker ur di­vi­sion 2.

– Vi ha­de ju ett helt ny­kom­po­ne­rat lag så man kun­de in­te för­vän­ta sig för myc­ket. Må­let var ju att hänga kvar och jag tyc­ker än­då vi gjort sto­ra fram­steg se­dan jag kom in, sä­ger trä­na­ren Ham­pus Sö­ren­sen.

BSK har gjort någ­ra bra in­sat­ser, men in­te rik­tigt räckt till.

– Jag tyc­ker vi gjort fle­ra bra mat­cher, bland an­nat Li­din­gö bor­ta. Ha­de vi haft full bänk så ha­de vi nog kun­nat ta po­äng, vil­ket känns li­te synd nu. Vårt enk­la spel, med me­ra fart på ni­o­me­ter, har sett bra ut men in­te gett någ­ra po­äng ty­värr. Sö­ren­sen kan stan­na som coach om la­get och BSK vill det och han ser po­si­tivt på en om­start i di­vi­sion 3.

– Ja, jag är än­då po­si­tiv och vi ska ha ett lag även 2019/20. Vi får en bra möj­lig­het att byg­ga från grun­den och för­hopp­nings­vis spe­la li­te enkla­re mat­cher och då byg­ga upp själv­för­tro­en­det.

– Fram­ti­den är ljus och jag ser po­ten­ti­a­len. Vi job­bar på att få in fler spe­la­re till la­get och kom­mer job­ba myc­ket med att spe­lar­na lär kän­na varand­ra bätt­re vid si­dan av plan. Det har det in­te fun­nits tid för nu.

En om­gång åter­står av se­ri­en men Boll­stanäs blir oav­sett sist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.