Dags för Sve­ri­ges störs­ta se­ri­e­fes­ti­val – på ny plats

Viivasbydirekt - - Stockholms­helg -

Från barn­do­mens Kal­le An­ka till ni­scha­de se­ri­er som rik­tar in sig på ett äm­ne. En­ligt Ola Hell­sten, konst­när­lig le­da­re för Se­ri­e­te­ket, finns det en se­rie för al­la.

På Stock­holms In­ter­na­tio­nel­la Se­ri­e­fes­ti­val är ut­bu­det ex­tra stort, här finns bå­de bredd – den kän­da se­ri­e­teck­na­ren Jil­li­an Ta­ma­ki från Ka­na­da är he­ders­gäst – och sma­la­re subgen­rer som skräck­se­ri­er, fe­mi­nis­tis­ka se­ri­er och manga.

– Här får allt plats, från ny­bör­ja­re som skri­vit ut sitt förs­ta fan­zi­ne på för­äld­rar­nas jobb­skri­va­re till in­ter­na­tio­nel­la ta­lang­er, sä­ger Ola Hell­sten.

Se­ri­e­te­ket ar­ran­ge­rar fes­ti­va­len, som är Sve­ri­ges störs­ta se­ri­e­ar­range­mang. Ef­tersom sto­ra de­lar av Kul­tur­hu­set just nu är en bygg­ar­bets­plats hålls fes­ti­va­len på Konst­fack.

– Det är ett ex­pe­ri­ment, vi vet in­te hur det kom­mer att bli. Konst­fack lig­ger in­te li­ka centralt, men det blir å and­ra si­dan ett spän­nan­de mö­te med en del­vis ny publik. där stu­den­ter och konst­nä­rer får mö­ta se­ri­e­sce­nen, sä­ger Ola Hell­sten.

Vad är det som gör se­ri­er så spe­ci­ellt?

– De är väl­digt di­rek­ta, har en låg trös­kel tack va­re bil­der­na. Men mer än många and­ra konst­for­mer går de att lä­sa i fle­ra la­ger. Bil­der­na be­rät­tar någon­ting, men i se­kvens och med text ska­pas någon­ting stör­re. Den di­rek­ta in­gång­en gör dem in­te nöd­vän­digt­vis lätt­läs­ta el­ler lätt­vik­ti­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.