”Vårt par­la­men­ta­ris­ka sy­stem har säc­kat ihop”

Viivasbydirekt - - Nyheter -

dags att änd­ra vårt par­la­men­ta­ris­ka sy­stem. Vi har fått en re­ge­ring som ing­en vill ha. Vi har fått po­li­ti­ker som in­te drar sig för att miss­bru­ka sin makt­ställ­ning ge­nom att an­vän­da sin po­li­tis­ka ställ­ning till att an­gri­pa de­mo­kra­tin istäl­let för att käm­pa för sin ide­o­lo­gi som re­ge­rings- el­ler op­po­si­tions­par­ti. Vi har fått en stats­mi­nis­ter som sål­de sin själ för att nå den po­si­tio­nen. Vi har ett mini­par­ti i Riks­da­gen som i den all­män­na ko­han­deln un­der fle­ra man­dat­pe­ri­o­der fått orim­ligt stort in­fly­tan­de i re­ge­ring­en med en sym­bol­po­li­tik som kostat skat­te­be­ta­lar­na och en­skil­da per­so­ner mas­sor av peng­ar ut­an nå­gon vinst för mil­jön.

Som sagt, vårt par­la­men­ta­ris­ka sy­stem har säc­kat ihop och be­hö­ver rus­tats upp. Kanske ge­nom att fast­stäl­la reg­ler för riks­dags­par­ti­er­na som in­te kan kring­gås av po­li­ti­ker med bris­tan­de etik och mo­ral. Kanske bör vi hö­ja riks­dags­spär­ren för att för­hind­ra att små kost­sam­ma par­ti­er får orim­ligt stort in­fly­tan­de i en re­ge­ring. Fle­ra för­slag?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.