Kur­sen där al­la ska stå på nä­san

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Charlotte Ar­weds­son 070-7872078 charlotte.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

På ons­da­gar­na ram­las det en del i Vi­lun­da­hal­lens kamp­sportscen­ter. Men det är ock­så me­ning­en. Då trä­nar ett 20-tal pen­sio­nä­rer på att fal­la ut­an att ska­da sig.

Stå på nä­san, gå på öro­nen, sna­va, tril­la, drat­ta på än­dan och dim­pa i bac­ken – ut­tryck som al­la sä­ger sam­ma sak: Vi tap­par ba­lan­sen och fal­ler. Och när vi blir äld­re för­säm­ras ba­lan­sen. Med av­stamp i det­ta tog PRO i Upp­lands Väs­by ini­ti­a­tiv till fall­trä­ning för pen­sio­nä­rer, en trä­ning som går ut på att mins­ka ska­dor­na vid fal­lo­lyc­kor.

– Vi gör vad vi kan för att ska­pa sä­ker­het och trygg­het i var­da­gen för vå­ra med­lem­mar. Men fram­för allt har vi för­bas­kat kul, sä­ger Hans Moh­lin som är ord­fö­ran­de i PRO Upp­lands Väs­by.

Mås­te om­vand­la fal­len

Han be­rät­tar att del­ta­gar­na får trä­na på att om­vand­la fal­len till gung­an­de, gli­dan­de rö­rel­ser när de når gol­vet sam­ti­digt som man re­flex­mäs­sigt hål­ler upp hu­vu­det.

– För att kla­ra det­ta be­hö­ver de fles­ta stär­ka si­na mag­musk­ler och öka sin smi­dig­het. Den gung­an­de, rul­lan­de trä­ning­en ger det­ta som bonus, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Trä­ning­en är in­te job­big. Var och en be­stäm­mer själv hur in­ten­sivt man ”job­bar”

Fal lträ­nings­idéer­na har man ta­git från ju­do. Ef­tersom trä­ning­en sker i Vi­lun­da­hal­lens kamp­sportscen­ter kom­mer man pa­ral­lellt att trä­na enkla­re själv­för­svar. PRO och Svens­ka ju­do­för­bun­det har till­sam­mans an­ord­nat kur­ser för så kal­la­de fall­coacher. Rai­mo Tu­uk­ka­nen från fins­ka PRO har va­rit på en så­dan kurs och kun­de be­rät­ta vi­da­re vad han lärt sig om vad man ska tän­ka på när man fal­ler.

– Bå­de jag och Rai­mo har trä­nat ju­do även om det var för cir­ka 50 år se­dan, sä­ger Hans Moh­lin.

FO­TO: PRIVAT

FALL­TRÄ­NING. He­le­na Ro­i­vai­nen, An­na-Li­i­sa Bäck, Tu­u­la Ter­va­ko­ski och Ul­la Brock­man lär sig att fal­la rätt på den mju­ka brot­tar­mat­tan i Vi­lun­da­hal­lens kamp­sportscen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.