Inga p-plat­ser i nytt bo­pro­jekt

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Och det är po­si­ti­va ton­gång­ar även från Rik­shem:

– Det blir spän­nan­de att va­ra med i ut­veck­ling­en av ett pi­lot­pro­jekt där lä­get och ut­ö­ka­de tjäns­ter kan mins­ka be­ho­vet av bil och par­ke­rings­plat­ser. Det går helt i lin­je med vårt håll­bar­hets­fo­kus, sä­ger Fredrik Ed­lund, Re­gi­on­chef för Mä­lar­da­len på Rik­shem. En som ti­di­ga­re har re­a­ge­rat på för­sla­get om ett så li­tet an­tal par­ke­rings­plat­ser är kom­mu­nal­rå­det Ro­land Storm (VB). En­ligt ho­nom skul­le par­ke­rings­si­tu­a­tio­nen runt Central­vä­gen och sta­tions­om­rå­det på­ver­kas ne­ga­tivt.

Vid den ti­di­ga­re in­ter­vjun jäm­för­de han med stu­dent­bo­stä­der­na läng­re bort på Op­ti­mus­vä­gen som bygg­des med ett par­ke­rings­tal om 0,5 plat­ser per lä­gen­het. Det var för li­tet.

– Man trod­de in­te att stu­den­ter har bil. Men de ställ­de sig över­allt run­tom­kring bo­sta­den. Det vi­sar att p-tal 0,5 på stu­dent­bo­stä­der, in­te ens det fun­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.