Stark slut­spurt fix­a­de nytt kon­trakt i div 2

Viivasbydirekt - - Sport -

an­nat en klar 8–0-se­ger mot Run­by i der­byt.

På lör­da­gen slogs Hud­dinge hemma med 7–6 – och kon­trak­tet blev då helt säk­rat.

– Det känns rik­tigt bra och vi gjor­de en väl­digt bra av­slut­ning. Vi tog oli­ka ty­per av seg­rar, vi vann bå­de jäm­na mat­cher och även mer kom­for­tab­la seg­rar, sä­ger trä­na­ren Hå­kan Frö­berg. Frö­berg fram­hä­ver den bra trä­ning­en som en nyc­kel till fram­gång och även vik­ti­ga till­skott i slut­tam­pen. Brö­der­na Berglund, Kal­le och Li­nus, var bå­da he­la och bi­drog myc­ket lik­som ett gäng nya AIK:are (via av­ta­let).

– Det kän­des som att det var en tids­frå­ga in­nan for- men skul­le kom­ma och med seg­rar­na kom mer och mer själv­för­tro­en­de. Jag tyc­ker även att det kän­des skönt att få av­slu­ta bra för då har vi bätt­re chans till bra lag även 2019/20, fort­sät­ter Hå­kan som med störs­ta san­no­lik­het blir kvar som coach även kom­man­de sä­song. En om­gång åter­står (Bal­rog bor­ta 23/3) och fem­man Grimsta kan slu­ta bå­de trea el­ler åt­ta. Fle­ra mit­ten­lag lig­ger näm­li­gen väl­digt nä­ra varand­ra in­för epi­lo­gen.

Oav­sett kan man re­dan nu sam­man­fat­ta 2018/19.

– Det har va­rit väl­digt myc­ket upp och ner. Må­let var ju egent­li­gen att kri­ga om att gå upp men det blev ju krig för att kla­ra oss kvar istäl­let. I ef­ter­hand kan det ha va­rit li­te na­ivt att tro att gå upp di­rekt med ett helt nytt lag.

– Oav­sett är jag rätt nöjd. Vi har ut­veck­lats myc­ket un­der sä­song­en och ut­strå­lar en helt an­nan trygg­het och har­mo­ni nu än i bör­jan och är mer sam­spel­ta.

Sam­ma upp­ryck­ning kun­de in­te Run­by IBK stå för. RIBK kom­mer slu­ta näst sist i di­vi­sion 2 och får där­med bör­ja om i tre­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.