Cal­le Åsell läm­nar Pan­tern – ute­slu­ter in­te VIK-come­back

Viivasbydirekt - - Sport -

För­ra vec­kan kom allt­så beske­det att Cal­le, och två and­ra spe­la­re, in­te blir kvar i klub­ben.

– Dom vil­le in­te för­länga och sam­ti­digt vil­le jag hel­ler in­te va­ra kvar. Så det var öm­se­si­digt kan man sä­ga. Men såklart är det li­te trå­kigt, men in­te för­vå­nan­de. Vart 25-åring­en nu tar vägen är in­te klart. Till att bör­ja med flyt­tar han hem till Väs­by och se­dan lö­ser det sig för­hopp­nings­vis snart med en ny klubb.

– Vi får se vad som hän­der och vad som dy­ker upp. Jag har en di­a­log med Tom (Tärn­ström, sport­chef) i Väs­by IK och blir det spel i et­tan så det ba­ra Väs­by som gäl­ler.

– Må­let är att kun­na fort­satt le­va på hoc­keyn och då spe­la i all­svens­kan el­ler hög­re. All­ra helst skul­le jag vil­ja spe­la kring Stock­holm men jag har inga pro­blem med att flyt­ta.

To­talt har Cal­le Åsell gjort 173 all­svens­ka mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.