Cen­ter­par­ti­et age­rar för en nä­ra nära­kut­vård i Väs­by

Viivasbydirekt - - TYCK OM! -

till en nä­ra nära­kut i vår re­gi­on, det bud­ska­pet gav vi i Cen­ter­par­ti­et vid mö­tet den 6 mars. Väs­by och Sig­tu­na kom­mu­ner väx­er kraf­tigt sam­ti­digt ökar ar­bets­plat­ser på Ar­lan­da. Där­för fort­sät­ter vi dri­va på för en nära­kut på Löwet. Många Väs­by­bor vill ha en nära­kut och det var en stor frå­ga i hös­tens val. Många po­li­ti­ker lo­va­de att age­ra i kom­mu­nen. Ef­ter va­let har Cen­ter­par­ti­et fort­satt lyf­ta frå­gan, vi an­ser att al­la har rätt till lo­kal nära­kut. In­om Re­gi­on Stock­holms nya nära­kut­re­form åter­står att ut­se yt­ter­li­ga­re två nära­ku­ter, vi i cen­tern me­nar att en av des­sa ska fin­nas i Väs­by. Där­för bjöd vi in till öp­pet mö­te där fö­re­trä­da­re från SPF Se­ni­o­rer­na och den blågrö­na ma­jo­ri­te­ten i Re­gi­on Stock­holm del­tog till­sam­mans med många Väs­by­bor. Det är bra och po­si­tivt, det vi­sar att vi till­sam­mans en­ga­ge­rar oss oav­sett vi är fö­re­trä­da­re för ett po­li­tiskt par­ti el­ler med­bor­ga­re. Mö­tet in­ne­höll bra dis­kus­sio­ner och det bud­skap som vi som bor i Väs­by lyf­te ge­men­samt gick klart och tyd­ligt fram att be­ho­vet av nära­kut finns ock­så i fram­ti­den. Till­gäng­lig vård och be­ho­vet av nära­kut i Väs­by är vik­tigt och vi i Cen­ter­par­ti­et lyf­ter frå­gan där­för att vi bryr oss. Skri­ben­ten till in­sän­da­ren väl­jer ty­värr att kri­ti­se­ra att Cen­ter­par­ti­et age­rar, men mis­sar sam­ti­digt att stäl­la skar­pa frå­gor­na till öv­ri­ga lo­kal­par­ti­er och re­gi­on­po­li­ti­ker om kon­kret hand­ling. Det är synd. Vi i Cen­ter­par­ti­et i Väs­by fort­sät­ter ak­tivt att job­ba för en nä­ra nära­kut­vård på Löwen­ströms­ka. Det bor­de fler par­ti­er gö­ra. Det är ge­nom ge­men­samt an­svars­ta­gan­de som vi ock­så kan få en nära­kut på plats i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.