Eli­na Si­be­lia må­lar för vålds­ut­sat­ta kvin­nor

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Charlotte Arwedsson [email protected]­rekt­press.se

När Eli­na Si­be­lia såg den upp­märk­sam­ma­de do­ku­men­tä­ren om sång­ers­kan Jo­se­fin Nils­son blev hon väl­digt känslo­mäs­sigt be­rörd. Det re­sul­te­ra­de i en tav­la som an­ta­gits till Ak­va­rell­sa­long­en i Väsby konst­hall.

I tv-do­ku­men­tä­ren ”Äls­ka mig för den jag är” be­rät­tar Jo­se­fin Nils­sons sys­ter om hur sång­ers­kan un­der fle­ra år ut­sat­tes för grov miss­han­del i en re­la­tion. Jo­se­fins Nils­son åter­häm­ta­de sig ald­rig, var­ken fy­siskt el­ler psy­kiskt, ef­ter för­hål­lan­det och dog 2016.

När konst­nä­ren Eli­na Si­be­lia från Väsby såg do­ku­men­tä­ren blev hon bå­de choc­kad och led­sen, in­te ba­ra för Jo­se­fins skull, ut­an för al­la and­ra kvin­nor som ut­satts för våld i nä­ra re­la­tio­ner.

– Jag har bli­vit psy­kiskt miss­hand­lad och fy­siskt at­tac­ke­rad i en re­la­tion med en man många år se­dan. Jag vil­le bry­ta mig ur för­hål­lan

det många gång­er un­der de två åren vi ha­de en re­la­tion. Men när man blir kränkt och be­hand­lad på det sät­tet, tror man till slut in­te att man kan få nå­got bätt­re.

Gått vi­da­re

I dag mår hon bätt­re, hon har gått i terapi och fått hjälp att gå vi­da­re. Att må­la hjäl­per även till att be­ar­be­ta käns­lor­na.

– Den här tav­lan må­la­de jag för att jag blev så be­rörd av det som hän­de Jo­se­fin Nils­son. Jag grät när jag såg fil­men för det hel­ve­te hon gick ge­nom. Mi­na eg­na min­nen kom även upp till ytan.

Hon tycker att det har hänt myc­ket vad gäl­ler at­ti­ty­der på al­la ni­vå­er i sam­häl­let vad gäl­ler de här frå­gor­na.

– Vi har en re­vo­lu­tion i sam­häl­let se­dan #me­e­too star­ta­des. Nu har änt­li­gen ri­dån gått upp in­om po­li­ti­ken, Svens­ka Aka­de­min och på de konst­när­li­ga in­sti­tu­tio­ner­na. Nu hän­der det på rik­tigt. Kvin­nor­nas röst blir hörd.

På kvin­no­jou­ren Mi­vi­da i Upp­lands Väsby har man över­lag sett ett ökat an­tal stödsö­kan­de un­der hös­ten och vå­ren. Hon mär­ker ock­så att tje­jer och kvin­nor vå­gar pra­ta mer om våld i nä­ra re­la­tio­ner.

– Det är vik­tigt att man vå­gar be­rät­ta och ta hjälp. När de som sö­ker sig till oss mär­ker att de in­te är en­sam­ma om sin si­tu­a­tion kan det ock­så va­ra ett stöd i sig, sä­ger hon.

FOTO: CHARLOTTE ARWEDSSON

KRAFT. Eli­na Si­be­lia må­la­de en tav­la ef­ter att ha bli­vit känslo­mäs­sigt be­rörd av do­ku­men­tä­ren om sång­ers­kan Jo­se­fin Nils­son. Nu kan den ses på Ak­va­rell­sa­long­en i Väsby konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.