Mil­jon­konst­verk slo­pas

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Charlotte Arwedsson 070-7872078 [email protected]­rekt­press.se

Det om­strid­da mil­jon­konst­ver­ket vid Lo­ve Al­mqvists torg slo­pas. I stäl­let ska peng­ar­na an­vän­das till att stär­ka trygg­he­ten ge­nom ökad be­lys­ning vid Mes­sing­en. Men op­po­si­tio­nen och Al­mqvist­säll­ska­pet ra­sar mot för­sla­get.

I maj för­ra året be­slu­ta­de kom­mun­sty­rel­sen och den då röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten att ett konst­verk skul­le upp­fö­ras på Lo­ve Al­mqvists torg till för­fat­ta­rens ära, på ini­ti­a­tiv från Al­mqvist­säll­ska­pet. Prislapp: En mil­jon kro­nor. Kom­mu­nen skul­le stå för 750 000 kro­nor och byggak­tö­ren Bra­bo 250 000 kro­nor.

Men det blir ing­et konst­verk. Nu fö­re­slår mil­jö- och pla­nut­skot­tet att be­slu­tet upp­hävs. ”Mot bak­grund av att konst­ver­ket än­nu in­te upp­förts och inga stör­re pro­jekt­kost­na­der lagts ner fö­reslås att be­slu­tet om konst­verk vid Lo­ve Al­mqvists torg upp­hävs. De me­del som skul­le ha an­vänts kan i stäl­let med för­del an­vän­das för att på oli­ka vis stär­ka trygg­he­ten ge­nom för­stärkt be­lys­ning, bland an­nat.”

Väs­bys Bäs­ta, som ingick Vi i Al­mqvist­säll­ska­pet för­står in­te var­för Upp­lands Väsby kom­mun in­te vill ta va­ra på möj­lig­he­ten att lyf­ta fram den­na nytän­kan­de och spän­nan­de för­fat­ta­re. (även) i det då­va­ran­de sty­ret, och rös­ta­de mot för­sla­get på en sta­ty, kan nu ”an­das ut”.

– Skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar ska i förs­ta hand gå till kom­mu­nens verk­sam­het och in­te till att re­sa sta­ty­er ef­ter för­fat­ta­re som har va­rit dö­da i 150 år och som in­te på nå­got sätt kan kny­tas till plat­sen ut­an­för Mes­sing­en. Är det nå­gon som ska stå sta­ty på den­na plats är det An­ton Tamm som grund­la­de det mo­der­na Väsby, sä­ger grupple­da­re Ro­land Storm (VB).

Men op­po­si­tio­nen och Al­mqvist­säll­ska­pet ra­sar mot att sta­tyn in­te blir av.

– Det är häp­nads­väc­kan­de att Mo­de­ra­ter­na i Väsby läg­ger mer ener­gi på att stop­pa konst och ut­smyck­ning än att gö­ra Väsby mer at­trak­tivt, sä­ger op­po­si­tions­råd Mat­hi­as Boh­man (S).

Van­ja Ed­win­son, le­da­mot i Al­mqvist­säll­ska­pet, är otro­ligt be­svi­ken att konst­ver­ket ho­tas.

– Vi i Al­mqvist­säll­ska­pet för­står in­te var­för Upp­lands Väsby kom­mun in­te vill ta va­ra på möj­lig­he­ten att lyf­ta fram den­na nytän­kan­de och spän­nan­de för­fat­ta­re med röt­ter­na i Upp­lands Väsby.

Hit­tills har det nu in­ställ­da konst­verks­pro­jek­tet kostat 15 000 kro­nor i kon­sultar­vo­de samt 40 in­ter­na ar­betstim­mar. Ett av­tal är teck­nat, men en­ligt tjäns­teut­lå­tan­det finns det möj­lig­het att dra sig ur ut­an någ­ra eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser.

Be­slu­tet att in­te upp­fö­ra sta­tyn fat­ta­des på kom­mun­sty­rel­sen i mån­dags.

FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

MES­SING­EN. Det blir ing­en sta­ty av för­fat­ta­ren på Lo­ve Al­mqvists torg ut­an­för Mes­sing­en i Upp­lands Väsby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.