Tren­den för bo­pri­ser­na i år

Pri­ser­na pe­kar uppåt när Stock­holms bo­stads­mark­nad går in i sin hög­sä­song. Men det rå­der ock­så sto­ra skill­na­der i lä­net. Här är lis­tan som vi­sar pris­för­änd­ring­ar­na i Stock­holms kom­mu­ner och stads­de­lar.

Viivasbydirekt - - Hem & Inredning -

Det är fort­satt små för­änd­ring­ar när det gäl­ler pri­ser­na på Stock­holms bo­stads­mark­nad.

I mars steg pri­ser­na för bo­stads­rät­ter med i lä­net 1 pro­cent. Det in­ne­bär att pri­ser­na nu är en pro­cent läg­re än de var för ett år se­dan.

Även vil­la­pri­ser­na i lä­net har ökat med 1 pro­cent, vil­ket gör att ett ge­nom­snitt­ligt hus i Stock­holms­re­gi­o­nen nu har ett me­del­pris på 5 569 000 kro­nor. Men det rå­der ock­så skill­na­der mel­lan lä­nets kom­mu­ner och Stock­holms stads stads­de­lar. I in­ners­tan står pri­ser­na i prin­cip still.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.