Er­fa­ren Björn­fot sik­tar på VM-guld: ”Det är vårt mål”

Viivasbydirekt - - Sport -

Jag skul­le sä­ga att vi är ett hårt job­ban­de lag och att det är vårt störs­ta kän­ne­tec­ken.

Tre Kro­nor är i sam­ma grupp USA, Lett­land, Slo­va­ki­en och Ryss­land.

– Det gäl­ler att vi spe­lar en bra de­fen­siv och är kom­pak­ta, då kan vi slå vil­ket lag som helst. Vi har ett bra po­wer­play och har fle­ra skick­li­ga spe­la­re. Är vi bra från egen zon kan vi de­fi­ni­tivt gå långt.

– Må­let är guld, själv­klart. Pre­ste­rar al­la i al­la mat­cher bru­kar det gå vägen. På hem­ma­plan har bac­ken Tobias gjort en po­äng­stark sä­song i det DIF J20 som blev trea i Sve­ri­gen 2018/19. Vid si­dan av ju­ni­or­la­get trä­nar han myc­ket med a-la­get och spe­lat el­va mat­cher med hit­tills. Fy­ra av des­sa var i det på­gåen­de slut­spe­let.

– En bra er­fa­ren­het. Först var det ett full­satt Skel­l­ef­teå Kraft Are­na och se­dan ett full­satt Ho­vet. Jag fick rys­ning­ar fram­för klac­ken, en cool käns­la.

Har du ut­veck­lats un­der sä­song­en?

– Ja, det tycker jag. Det är myc­ket hoc­key men det är ju det man äls­kar att gö­ra. Jag tycker jag lär mig he­la ti­den och ut­veck­las stän­digt bå­de som spe­la­re och män­ni­ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.