Väs­by kom­mun kan tving­as ta emot IS-åter­vän­da­re

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Charlotte Ar­weds­son

Upp­lands Väs­by är en av de 41 kom­mu­ner som kan tving­as han­te­ra svens­kar som rest till Sy­ri­en för att stri­da för ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen IS.

Lis­tan på de 41 kom­mu­ner, som kan va­ra tvung­na – el­ler re­dan tving­as – han­te­ra ISå­ter­vän­da­re byg­ger på upp­gif­ter från Sä­ker­hetspo­li­sen, en­ligt Cen­ter mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism.

– De har läm­nat från en kom­mun, se­dan har vi inga ex­ak­ta upp­gif­ter om var, när och hur de even­tu­ellt kom­mer åter­vän­da, sä­ger Karl Me­lin, press­chef på Sä­po till SVT. På väg från Sy­ri­en I Upp­lands Väs­by rör det sig om ett okänt an­tal per­so­ner som an­ting­en är på väg hem från Sy­ri­en el­ler re­dan kom­mit hem till Sve­ri­ge.

– Vi har fått ve­ta att 1–5 fa­mil­jer var man­tals­skriv­na i Väs­by när de res­te till Mel­la­nöstern för att an­slu­ta sig till IS. Se­dan vet vi ju in­te om det är hit de åter­vän­der, sä­ger Ma­ria Fälth (KD), ord­fö­ran­de i so­ci­al­nämn­den.

Hon sä­ger att kom­mu­nen in­te haft nå­got kän­ne­dom om

att de här per­so­ner­na skul­le re­sa till Sy­ri­en för att an­slu­ta sig till IS.

– Sä­po ha­de and­ra upp­gif­ter och hur de har fått re­da på det­ta vet jag in­te. Hur han­te­rar kom­mu­nen even­tu­el­la IS-åter­vän­da­re?

– Det finns två ka­te­go­ri­er, de som är brotts­miss­tänk­ta och de som in­te är det. De som miss­tänks för brott hand­has av po­lis och åkla­ga­re. De som in­te miss­tänks för brott hand­has som ”van­li­ga” hjälpsö­kan­de en­ligt so­ci­al­tjänst­la­gen. Det är ju in­te ens sä­kert att vi vet att de va­rit med i IS, sä­ger Ma­ria Fälth.

Om en fa­milj, där för­äld­rar­na va­rit ak­ti­va in­om IS, kom­mer till­ba­ka till Sve­ri­ge ut­an att va­ra miss­tänk­ta för brott och sö­ker hjälp är kom­mu­nen en­ligt so­ci­al­tjänst­la­gen skyl­di­ga att till­han­da­hål­la hjälp.

– Då ska so­ci­al­tjäns­ten gö­ra en hel­hets­be­döm­ning för att ut­rö­na vil­ket even­tu­ellt bi­stånd som ska be­slu­tas i var­je en­skilt fall. Och är det barn in­blan­da­de mås­te man all­tid se till bar­nens bäs­ta, sä­ger Ma­ria Fälth.

Hon kan för­stå att all­män­he­ten re­a­ge­rar på att per­so­ner kan åka ner och bli med­lem i en ter­ror­or­ga­ni­sa­tion och se­dan kom­ma hem och bli ”om­hän­der­tag­na”.

– Lag­stift­ning­en är väl­digt trub­big. Krist­de­mo­kra­ter­na har un­der en läng­re tid fö­re­sla­git att det ska bli kri­mi­nellt att va­ra med­lem i en or­ga­ni­sa­tion som äg­nar sig åt ter­ror och/el­ler ex­tre­mist­hand­ling­ar. Det ver­kar som att re­ge­ring­en nu ock­så har ta­git till sig det­ta. Då blir det lät­ta­re ett på ett ti­digt sta­di­um kopp­la in po­lis, ex­em­pel­vis.

”In­te olag­ligt”

Hon pe­kar på att Sve­ri­ge är en av de få län­der som har en så ge­ne­rös lag­stift­ning.

– Det är in­te olag­ligt att va­ra med i en för­e­ning, va­re sig det gäl­ler fri­mär­ken el­ler är en ter­ror­or­ga­ni­sa­tion. Det stic­ker i ögo­nen på folk, det kan man för­stå, sä­ger hon.

Det är in­te olag­ligt att va­ra med i en för­e­ning, va­re sig det gäl­ler fri­mär­ken el­ler är en ter­ror­or­ga­ni­sa­tion.

IS- ÅTER­VÄN­DA­RE. Upp­lands Väs­by är en av de 41 kom­mu­ner som kan tving­as, el­ler re­dan tving­as, han­te­ra svens­kar som rest till Sy­ri­en för att stri­da för ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen IS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.