Om­fat­tan­de PCB-sa­ne­ring runt Mes­sing­en

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Charlotte Ar­weds­son

I den gam­la in­du­stri­mar­ken i Mes­sing­en finns sto­ra mäng­der av det ke­mis­ka mil­jö­gif­tet PCB. Nu har sa­ne­ring­en in­letts.

När Vi i Väs­by kom­mer för­bi är ar­be­tet med mark­sa­ne­ring­en på Mes­sings­ga­tan i full gång. De som bor på el­ler i när­he­ten av ga­tan har fått in­fobrev från kom­mu­nen, med bland an­nat tids­pla­ne­ring­en för sa­ne­ring­en.

Lot­ten Juh­lin, håll­bar­hets­stra­teg på kom­mu­nen, be­rät­tar att he­la Mes­sings­ga­tan kom­mer att va­ra av­stängd un­der ar­be­tet med sa­ne­ring­en.

”Vik­tigt att av­vak­ta”

Vis­sa av de bo­en­de tyc­ker dock att sa­ne­ring­en dröjt tills kvar­te­ret näs­tan va­rit fär­dig­byggt.

– En del av kvar­te­ret Mes­sing­en har sa­ne­rats för bygg­na­tio­ner ti­di­ga­re, men för oss har det va­rit vik­tigt med att in­vän­ta den an­svars­ut­red­ning som på­går. Där går man ige­nom var gif­ter­na kom­mer ifrån och hur man ska gå vi­da­re, sä­ger Lot­ten Juh­lin.

Hon be­rät­tar att för kom­mu­nen är det vik­tigt att av­vak­ta tills det blir klart med an­svars­ut­red­ning­en.

– Vi be­hö­ver ve­ta vem som är an­sva­rig så att in­te kom­mu­nen be­ta­lar i onö­dan. Det är är vik­tigt att det görs på rätt sätt.

Oklart djup

Gräv­ma­ski­ner­na tug­gar sig ige­nom mar­ken, bit för bit. Det är oklart hur djupt de be­hö­ver grä­va och hur myc­ket PCB som finns i mar­ken. Det mäts lö­pan­de.

– Vi de­lar upp mas­sor­na och trans­por­te­rar dem till Hög­by­torp i Bro, där de prov­tas och av­falls­klas­sas. Lig­ger jor­den un­der gräns­vär­den för far­ligt av­fall går det på de­po­ni. Lig­ger gräns­vär­de­na över klas­sas det som far­ligt av­fall och tas om hand på sär­skil­da an­lägg­ning­ar, be­rät­tar Lot­ten Juh­lin.

Var­för be­hö­ver man sa­ne­ra mar­ken?

– För­o­re­nad mark med­för ris­ker för dju­ren i om­rå­det. Men i var­je fall mås­te man räk­na på vad det kos­tar och vad man vin­ner på det, om det är eko­no­miskt för­svar­bart helt en­kelt.

Fem ton PCB be­räk­nas lig­ga på Ox­un­da­sjöns bot­ten.

– Det är ett li­tet men kon­stant påslag på Väs­by­ån, som le­der till Ox­un­da­sjön. Det är ovan­ligt med så pass stor för­ore­ning som finns där, sä­ger Lot­ten Juh­lin.

Ox­un­da­sjön är kopp­lad till Mä­la­ren som är dricks­vat­ten­täkt.

– Det här sa­ne­rings­ar­be­tet är pri­o­ri­te­rat av al­la in­blan­da­de par­ter, bland an­nat läns­sty­rel­sen, ef­tersom vi in­te kan lå­ta PCB-för­ore­ning­en fort­sät­ta spri­das till djur och na­tur. För­ore­ning­en PCB in­ne­bär ock­så en risk för dricks­vat­ten­täk­ten. Vi gör kon­ti­nu­er­li­ga prov­tag­ning­ar för att sä­ker­stäl­la att inga för­höj­da hal­ter av PCB fö­re­kom­mer i dricks­vatt­net. sä­ger Lot­ten Juh­lin.

Finns det någ­ra häl­so­ris­ker kopp­la­de till själ­va sa­ne­ring­en?

– Det finns inga skäl att oroa sig för häl­san. Ba­se­rat på ti­di­ga­re luft­prov­tag­ning­ar kan man se att luft­för­ore­ning­en en­dast ger en mar­gi­nell höj­ning av vär­de­na. Det är än­då långt un­der det man får i sig av dag­ligt in­tag av till ex­em­pel me­je­ri­pro­duk­ter och fisk, sä­ger Lot­ten Juh­lin.

FO­TO: CHARLOTTE AR­WEDS­SON

SA­NE­RING. Lot­ten Juh­lin, håll­bar­hets­stra­teg på Upp­lands Väs­by kom­mun, ser över ar­be­tet med sa­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.