Fa­mil­jer­nas spe­ci­el­la påsktra­di­tio­ner

”Vi mix­ar vå­ra se­der med svens­ka påsktra­di­tio­ner” Joul­ja­na Ma­tar och hen­nes fa­milj till­hör rom-or­to­doxa kyr­kan. Påsken är en tid för and­lig­het men ock­så tra­di­tio­ner och ett till­fäl­le att sam­la släk­ten.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Be­rät­tat för: Stella Papapanagi­otou

Påsken be­ty­der jät­te­myc­ket. Vi är tro­en­de i vår fa­milj, tron finns i hjär­tat. Vi går in­te i kyr­kan var­je sön­dag men all­tid un­der hög­ti­der­na, un­der påsken och ju­len. Påsk­fi­ran­det in­le­der vi på palm­sön­da­gen, som är vec­kan fö­re själ­va påsk­hel­gen. Då går vi till kyr­kan, of­tast i Tens­ta el­ler Hal­lon­ber­gen. Man de­ko­re­rar kyr­kan. Al­la bar­nen är upp­kläd­da och har pyn­ta­de ljus som vi tän­der i slu­tet, det är väl­digt fint och spe­ci­ellt.

På lång­fre­da­gen är det guds­tjänst på kväl­len. En vit kis­ta sym­bo­li­se­rar att Je­sus har dött på kor­set. He­la fa­mil­jen bru­kar gå dit men det kan bli job­bigt med bar­nen ef­tersom det är sent.

Sam­lar ihop fa­mil­jen

På­skaf­ton, på lör­da­gen, bru­kar vi va­ra med när­mas­te fa­mil­jen, det är en lugn dag.

Se­dan på påsk­da­gen fi­rar vi! Vi går till kyr­kan och öns­kar varand­ra glad påsk ge­nom att sä­ga ’Her­ren är upp­stån­den’. Vi ba­kar en sy­ri­ansk ka­ka, kli­cha, som ock­så de­las ut i kyr­kan, till­sam­mans med må­la­de ägg. Al­la barn le­ker ut­an­för kyr­kan ef­teråt och man kör ’ägg­knoc­kar täv­ling’. Att fi­ra Je­su upp­stån­del­se är stort, det är gläd­je och ljus.

På påsk­da­gen sam­las släk­ten och äter, hos oss är det tra­di­tion att la­ga do­bo, en rätt med ris, kött och nöt­ter. Vin­dol­mar mås­te man ha på bor­det och mer kli­cha. Vi mix­ar vå­ra se­der med svens­ka påsktra­di­tio­ner. Bar­nen bru­kar va­ra påsk­kär­ring­ar och vi pyn­tar på­s­kris hem­ma.

Att fas­ta fö­re påsk är en själv­klar­het för många. Man ute­slu­ter kött och and­ra ani­ma­lis­ka livs­me­del. Jag fas­tar vis­sa år men då kör jag en egen va­ri­ant. Kött till­ta­lar in­te mig så myc­ket och me­ning­en är att kän­na hur det är att in­te ha allt man öns­kar he­la ti­den, att kän­na med­käns­la och tack­sam­het. Så jag bru­kar fas­ta från till ex­em­pel söt­sa­ker, ris och kaf­fe – som jag äls­kar.”

Att fi­ra Je­su upp­stån­del­se är stort, det är gläd­je och ljus.

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON

FESTLIGT. Den or­to­doxa påsken föl­jer den äld­re ju­li­ans­ka ka­len­dern och in­fal­ler i år vec­kan ef­ter den pro­te­stan­tis­ka och ka­tols­ka. Joul­ja­na Ma­tar och hen­nes fa­milj går till kyr­kan fle­ra gång­er un­der påsken, på palm­sön­da­gen har bar­nen de­ko­re­ra­de ljus som Ch­ar­bel och Eli­cia-Ma­rie hål­ler i. I mit­ten: lil­la­sys­ter Glo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.