Väl­kom­men vå­ren

Viivasbydirekt - - Hej Väsby - ANTON KYHLBÄCK Re­por­ter

”På lång­fre­dag är det fest hos mig” skri­ver min mor i ett sms. Änt­li­gen är vå­ren här. So­len ly­ser in ge­nom fönst­ret på mor­go­nen och den där lil­la ener­gi in­fin­ner sig ti­di­ga­re på da­gen – och hål­ler li­te ex­tra un­der kväl­len – och allt känns li­te lät­ta­re. Den 15 april skul­le dubb­däc­ken va­ra byt­ta till som­mar­däck, och far­stun är in­te läng­re gri­sig av slask – och påsken är här.

Vår­teck­nen är många och många läg­ger mär­ke till hur mil­jön bör­jar för­änd­ras. En hör kol­tras­tens ti­di­ga, munt­ra men sam­ti­digt ve­mo­di­ga, sång el­ler ser att Skil­lan blom­mar ut. Vis­sa går läng­re pro­me­na­der med hun­den och bar­nen får sitt påsklov in­nan spur­ten fram till som­mar­lo­vet.

Un­der den gång­na vec­kan har bar­nen un­der påsklo­vet fått tes­ta på allt från id­rot­ter, nya mu­sik­in­stru­ment och spe­la roll­spel i Sol­len­tu­na, till att gö­ra ani­me­ra­de fil­mer i Upp­lands Väs­by. Ock­så ett tyd­ligt vår­tec­ken. Men för mig är det li­te annorlunda. Själv har jag un­der den gång­na hel­gen, som var strå­lan­de med plus­gra­der (på­pe­ka­de min rums­kam­rat) lagt en stor del av mitt vak­na till­stånd till att va­ra in­ne och tit­ta på tv. För­u­tom ett par ben­sträc­ka­re, till af­fä­ren för att kö­pa snus, och mat. Ve och fa­sa, tän­ker ni. Men ett van­ligt vår­tec­ken de se­nas­te fem åren, i mitt liv, har lik­som för många and­ra va­rit när den nya sä­song­en av den omått­ligt po­pu­lä­ra se­ri­en ”Ga­me of Thro­nes” bör­jar sän­das.

I mån­dags bör­ja­de den nya, och sista, de­len av se­ri­en som har på­gått se­dan 2011.

In­för pre­miä­ren har jag, tra­di­tions­en­ligt, tit­tat på de två ti­di­ga­re sä­song­er­na.

För att däm­pa min skam över att sit­ta in­om­hus har jag dock del­ta­git i vår­städ­ning­en hem­ma, tvät­tat och hand­lat or­dent­ligt med mat. Allt för att må li­te bätt­re över att jag än­nu in­te lagt mär­ke till kol­tras­tens sång el­ler än­nu in­te ploc­kat någ­ra vår­blom­mor till kö­ket.

Har du ett spe­ci­ellt, kärt vår­tec­ken? Skic­ka gär­na en bild och skriv någ­ra ra­der!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.