Utsmyc­ka­de lyktsol­par åter­an­vänds i San­da äng­ar

Viivasbydirekt - - Nyheter - Charlotte Ar­weds­son

Kom­mu­nen har satt upp ett 40-tal åter­an­vän­da lykt­stol­par med konst­när­lig ut­smyck­ning mel­lan San­da Äng­ar och Boll­stanäs sko­la. Men al­la är in­te för­tjus­ta i pro­jek­tet.

I ett brev till kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Os­kar We­in­mar ( M) ifrå­ga­sätts bå­de stol­par­na och de­ras ut­smyck­ning av en bo­en­de i Boll­stanäs:

”Kom­mu­nen har nu bör­jat sät­ta upp lykt­stol­par ut­med pro­me­nad­vä­gen vid ko­ha­gen i Boll­stanäs, sträc­kan som går mel­lan San­da Äng­ar och Boll­stanäs sko­la. Men det blir in­te van­li­ga lykt­stol­par. Nej – i stäl­let blir det cir­ka 5–6 me­ter höga trä­stol­par, typ gam­la el­stol­par i kraf­tigt tim­mer, som man grä­ver ner di­rekt i mar­ken. Trä­stol­par­na ver­kar va­ra la­se­ra­de i en ljus ny­ans och med fi­gu­rer – typ grott­mål­ning­ar el­ler som to­tempå­lar må­la­de med in­di­an­mo­tiv.”

En­ligt Os­kar We­in­mar är lykt­stol­par­na i San­da Äng­ar re­sul­ta­tet av ett med­bor­gar­för­slag från för­ra man­dat­pe­ri­o­den, samt be­fint­lig ut­rust­ning som an­vänds på nytt:

”För­sla­get att be­ly­sa upp­le­vel­se­strå­ket kom ge­nom ett med­bor­gar­för­slag vil­ket an­togs ef­tersom väg­sträc­kan an­vänds som skol­väg. Trä­stol­par­na har ti­di­ga­re an­vänds in­om pro­jek­tet Fyrklövern och be­döm­des va­ra pas­san­de att åter­bru­ka ut­med den­na sträc­ka.”

Brev­skri­va­ren är även kri­tisk mot el­sä­ker­he­ten, ut­smyck­ning­en och ris­ken för klot­ter: ”Nu und­rar jag – har ing­en kom­mun­po­li­ti­ker i U-Väs­by sett vad som bru­kar hän­da med bus­sku­rer, an­non­spe­la­re, kom­mu­na­la fa­sad­väg­gar o.s.v när det gäl­ler klot­ter?”

Men Os­kar We­in­mar hål­ler in­te med.

”En enkla­re ut­smyck­ning har gjorts av stol­par­na för att na­tur­strå­ket ska er­bju­da en na­turin­spi­re­rad och lek­full skol­väg. Stol­par­na är be­hand­la­de för att hål­la på mot­sva­ran­de sätt som and­ra trä­stol­par i till ex­em­pel el­ljus­spå­ren och an­lägg­ning­en föl­jer gäl­lan­de el­sä­ker­hets­för­skrif­ter.”

FO­TO: HELEN WESTLING

KRI­TIK. Brev­skri­va­ren an­ser att lykt­stol­par­na vid San­da Äng­ar ser ut som ”to­tempå­lar med in­di­an­mo­tiv el­ler typ grott­mål­ning­ar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.