Ha­ta­de häx­or har bli­vit fe­mi­nis­tis­ka fö­re­bil­der

Viivasbydirekt - - Reportage -

Tom­my Ku­u­se­la är forsk­nings­ar­ki­va­rie på Di­a­lek­toch folk­min­ne­sar­ki­vet i Uppsa­la. Han har pre­cis fått en in­bju­dan till en häx­kon­fe­rens i Stuttgart på te­mat ”Djur och häx­or”.

– Häx­or är spän­nan­de. Hund­ra­tals män­ni­skor gick ett grymt öde till mö­tes. Men hur gick det till? Hur tänk­te man? Vil­ka me­ka­nis­mer styr­de och låg till grund för an­kla­gel­ser och do­mar?

Re­dan i vi­kin­ga­ti­dens is­länds­ka sa­gor be­rät­tas det om häx­or som fly­ger ge­nom luf­ten på kvas­tar. Häx­kons­ter var en van­lig för­kla­ring när ex­em­pel­vis kor­na mjöl­ka­de då­ligt. In­te säl­lan var det nå­gon i grann­ska­pet som pe­ka­des ut som den skyl­di­ge, men det var först när Karl IX 1608 in­för­de Gam­la Tes­ta­men­tets mo­sa­is­ka lag i svensk lag­stift­ning som häx­e­ri blev be­lagt med döds­straff. La­gen fö­re­skrev döds­straff för al­la for­mer av troll­dom och grun­da­de sig på Bi­belns bud ”du skall ic­ke lå­ta en troll­ko­na le­va”.

– Fram till dess ha­de man va­rit rädd för häx­or, men nu ex­plo­de­ra­de det. Häx­an var i för­bund med djä­vu­len och in­te ba­ra ett hot mot kyr­kan ut­an även mot stats­mak­ten, sä­ger Tom­my Ku­u­se­la. Om­kring 400 män­ni­skor, de fles­ta kvin­nor, av­rät­ta­des un­der den hy­ste­ri som råd­de i Sve­ri­ge och öv­ri­ga Eu­ro­pa un­der se­na­re de­len av 1600-ta­let. – Med ti­den väx­te det fram ett mot­stånd mot häx­pro­ces­ser­na, in­te minst i Stock­holm där det fanns bil­da­de per­so­ner som var skep­tis­ka, sä­ger Tom­my Ku­u­se­la. Till sist seg­ra­de för­nuf­tet. Den sista hals­hugg­ning­en för häx­e­ri verk­ställ­des 1704 i Eskilstu­na. Häx­or­nas an­knyt­ning till påsken har ock­så en kris­ten bak­grund. På skär­tors­da­gen sat­te sig häx­or­na på si­na kvas­tar för att fly­ga till Blåkul­la. När den krist­na värl­den på lång­fre­da­gen sörj­de Je­su li­dan­de och död på kor­set för­lus­ta­de sig häx­or­na och djä­vu­len med or­gi­er i Blåkul­la.

I dag är ing­en läng­re rädd för häx­or. Tvärtom.

I bör­jan på 2000-ta­let blev Me­lis­sa Jo­an Hart världs­be­römd i rol­len som ton­års­häx­an Sabri­na. 17 mil­jo­ner såg det förs­ta av­snit­tet av se­ri­en som sän­des i ett 30-tal län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.